Förordning (1988:1111) med instruktion för Sjösäkerhetsrådet;

SFS nr
1988:1111
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:927
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Sjösäkerhetsrådet har till uppgift att främja sjösäkerheten inom
fritidsbåttrafiken genom information och rådgivande verksamhet.

2 § Rådet skall särskilt

1. ägna uppmärksamhet åt utvecklingen inom de områden som berörs av
rådets verksamhet,

2. göra de framställningar som rådet anser behövs till regeringen,
chefen för ett departement eller statliga myndigheter,

3. samarbeta med myndigheter, organisationer och andra vars
verksamhetsområden berör sjösäkerheten.

Sammansättning

3 § Sjösäkerhetsrådet består av högst elva ledamöter. En av ledamöterna
är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 § Hos rådet finns ett kansli som leds av en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på sjösäkerhetsrådet:

— 16 § om interna föreskrifter,

— 17 § om inhämtande av uppgifter,

— 27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

— 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

— 29 § om myndighetens beslut.

6 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

7 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för
att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
rådet.

9 § Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden eller till någon som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden
som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

11 § Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för en bestämd
tid.

Vice ordförande utses av rådet.

12 § Tjänster tillsätts av rådet.

Överklagande

13 § Rådets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Rådets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.