Förordning (1988:1112) med instruktion för handelsflottans pension sanstalt

SFS nr
1988:1112
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1274
Upphävd
1994-10-01

Uppgifter

1 § Handelsflottans pensionsanstalt prövar frågor om sjömanspension
enligt kungörelsen (1972:412) om sjömanspension.

2 § Anstalten skall varje år före den 1 november lämna
kommunikationsdepartementet en berättelse om anstaltens verksamhet under
det senaste budgetåret.

Anstaltens ledning

3 § Anstalten leds av en direktion. Den består av högst fem ledamöter. I
direktionen ingår dessutom anstaltens direktör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 § Vid anstalten finns ett kansli som leds av direktören.

Direktionens ansvar och uppgifter

5 § Direktionen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på anstalten:

— 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

— 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

— 16 § om interna föreskrifter,

— 17 § om inhämtande av uppgifter,

— 27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

— 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

— 29 § om myndighetens beslut.

Ärendenas handläggning

7 § Direktionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, däribland direktören, är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att direktionen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
direktionen.

9 § Direktionen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden, till direktören eller till någon annan som
tjänstgör vid anstalten att avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av direktionen.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

11 § Andra ledamöter i direktionen än direktören utses av regeringen för
en bestämd tid.

12 § Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges
för en bestämd tid.

13 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av anstalten.

Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av direktionen även i fråga
om direktören.

Överklagande

15 § Anstaltens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Anstaltens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.