Förordning (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SFS nr
1988:1113
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:280
Upphävd
1996-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:94

Uppgifter

1 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är
central förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och
oceanografiska frågor.

2 § Institutet skall inhämta och förmedla kunskaper om landets
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska förhållanden.

Institutet skall särskilt

1. svara för den allmänna vädertjänsten,

2. svara för den allmänna hydrologiska och oceanografiska
tjänsten,

3. bedriva uppdragsverksamhet samt tillämpad forskning och
utveckling inom sitt verksamhetsområde,

4. samarbeta med svenska myndigheter, utländska institutioner och
internationella organisationer,

5. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse.
Förordning (1994:177).

3 § Institutet får ta ut ersättning för utförda uppdrag. Grunderna
för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut med undantag av 18 och
30 §§.

Institutets ledning

5 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Institutets styrelse består av högst sju personer,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
två av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Inom institutet finns en avdelning för intern service samt fyra
andra avdelningar (affärsområden) med den fördelning av uppgifterna
som institutet bestämmer. Inom institutet finns dessutom en central
stabsenhet.

Varje avdelning leds av en chef. En av cheferna är generaldirektörens
ställföreträdare. Förordning (1992:140).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på institutet.

Personalansvarsnämnden

9 § Institutets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av cheferna för
institutets avdelningar.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter
är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Utöver vad som anges i 11–13 §§ verksförordningen (1987:1100)
skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av
institutets verksamhet.

Anställningar m.m.

11 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Övriga anställningar beslutas av institutet. Förordning (1996:94).

12 § har upphävts genom förordning (1996:94).

13 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av institutet även i fråga om cheferna för avdelningarna.

15 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 § förordningen (1983:142) med
regeringens arbetsgivarnyckel utövar institutet arbetsgivarens befogenheter
vid tillämpningen av första avdelningen 8 § 2 mom. andra stycket första
meningen sektoravtalet för civil statsförvaltning.

Överklagande

16 § Institutets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet att pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Institutets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret

17 § Föreskrifter om institutets medverkan i totalförsvaret finns i
beredskapsförordningen (1993:242). Förordning (1993:271).