Förordning (1988:1114) med instruktion för statens haverikommission

SFS nr
1988:1114
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:282
Upphävd
1996-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1349

Uppgifter

1 § Statens haverikommission gör undersökningar enligt lagen (1990:712)
om undersökning av olyckor. Förordning (1990:721).

2 § Haverikommissionen skall

1. följa den nationella och internationella utvecklingen på de
områden som omfattas av kommissionens verksamhet,

2. samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras
olycksförebyggande verksamhet,

3. fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 80/1266/EEG
av den 16 december 1980 om framtida samarbete och ömsesidig
hjälp mellan medlemsstater vid undersökningar av luftfartsolyckor,
som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den svenska texten till
rättsakten har publicerats i Svensk författningssamling (1992:588).
Förordning (1993:1349).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på haverikommissionen
med undantag av 18, 19 och 30 §§.

Med styrelsen förstås vid tillämpningen av verksförordningen
kommissionen.

Haverikommissionens organisation och ledning

4 § Haverikommissionen består av generaldirektören och åtta
haveriutredare.

I frågor som avses i 11–13 och 22 §§ verksförordningen (1987:1100) är
kommissionen beslutför när generaldirektören och minst tre
haveriutredare är närvarande. Förordning (1990:721).

5 § Generaldirektören skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Av haveriutredarna skall

— två vara eller ha varit ordinarie domare,

— två ha flygoperativ sakkunskap,

— en ha flygteknisk sakkunskap,

— en ha sjöoperativ sakkunskap,

— en ha sjöteknisk sakkunskap,

— en ha allmän teknisk sakkunskap samt sakkunskap inom området
befolkningsskydd och räddningstjänst.

En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning
(1990:721).

6 § Haverikommissionens generaldirektör är chef för myndigheten.

7 § För uppdrag att biträda med undersökningar som avses i 1 § anlitar
haverikommissionen experter och sakkunniga. Förordning (1990:721).

Handläggningen av kommissionens undersökningar

8 § En undersökning som avses i 1 § leds av generaldirektören eller av
en haveriutredare som är eller har varit domare. Förordning (1990:721).

9 § När kommissionen skall göra en undersökning som avses i 1 §
tillkallar den som leder utredningen de experter och sakkunniga som
behövs för undersökningen. Förordning (1990:721).

10 § Bestämmelser om handläggningen av undersökningar som avses i 1 §
finns i

— lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,

— förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.
Förordning (1990:721).

11 § Vid undersökningar som avses i 1 § är kommissionen beslutför när
den som leder undersökningen och minst en haveriutredare är närvarande.
Förordning (1990:721).

12 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en
haveriutredning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få
avvikande mening antecknad.

Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsterna som haveriutredare tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av haverikommissionen.

14 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av haverikommissionen även i
fråga om haveriutredarna.

Överklagande

16 § Haverikommissionens beslut i personalärenden får
överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Kommissionens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet.