Förordning (1988:1115) med instruktion för Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer

SFS nr
1988:1115
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:207
Upphävd
1999-06-01

Uppgifter

1 § Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer har
till uppgift att främja tillkomsten av författningskommentarer och annan
vägledande litteratur på förvaltningsrättens område.

2 § Nämnden skall träffa avtal om utarbetande av manuskript till verk
som avses i 1 § samt låta trycka och försälja sådant verk.

Nämnden skall också bevilja bidrag till verk som avses i 1 § och som är
av betydelse för kommunalförvaltningen.

Sammansättning

3 § Nämnden består av högst fem ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

16 § om interna föreskrifter,

18 § om ärendeförteckning,

28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om myndighetens beslut.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 10 och 13 §§ verksförordningen.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller vice ordföranden att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 §
inte behöver föredras.

Förordnanden m.m.

10 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

11 § Nämnden utser sekreterare.