Förordning (1988:1117) med instruktion för Fideikommissnämnden

SFS nr
1988:1117
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1074
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:391

Uppgifter

1 § Fideikommissnämnden har till uppgift att pröva frågor enligt lagen
(1963:583) om avveckling av fideikommiss och enligt permutationslagen
(1972:205).

Sammansättning

2 § Bestämmelser om Fideikommissnämndens sammansättning finns i 19 §
lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss.

Organisation

3 § Nämndens kansligöromål utförs av kammarkollegiet.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Fideikommissnämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande. Förordning (1996:391).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 7, 9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:391).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till den tjänsteman i kammarkollegiet som
kollegiet utser att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av nämnden.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 §
inte behöver föredras.

Förordnanden

9 § Ordföranden, vice ordföranden, andra ledamöter och suppleanter utses
av regeringen för en bestämd tid.