Förordning (1988:1118) med instruktion för Bokföringsnämnden

SFS nr
1988:1118
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:783
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:586

Uppgifter

1 § Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

2 § Nämnden skall utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Sammansättning

3 § Nämnden består av högst elva ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Kansli

4 § Kanslifunktionen för bokföringsnämnden fullgörs av
finansinspektionen. Förordning (1991:938).

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut och

35 § om överklagande. Förordning (1996:586).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:586).

7 § har upphävts genom förordning (1991:938).

Ärendenas handläggning

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

10 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon annan att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Förordning (1991:938).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 §
inte behöver föredras.

Ledamöter m. m.

12 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Nämnden utser vice
ordförande. Förordning (1991:938).

13 § har upphävts genom förordning (1991:938).

14 § har upphävts genom förordning (1991:938).