Förordning (1988:1120) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut;

SFS nr
1988:1120
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:728
Upphävd
1991-07-01

Uppgifter

1 § Försvarets rationaliseringsinstitut är en central myndighet för
frågor om organisationsutveckling och rationalisering inom
försvarsdepartementets verksamhetsområde.

2 § Institutet skall stödja myndigheterna inom försvarsdepartementets
verksamhetsområde i deras utvecklings- och rationaliseringsverksamhet
samt verka för att sådana åtgärder vidtas som främjar en god
effektivitet inom totalförsvaret. Institutet skall också på uppdrag
bedriva utvecklings- och rationaliseringsverksamhet inom de delar av
totalförsvaret som ligger utanför försvarsdepartementets
verksamhetsområde.

Vissa bestämmelser om verksamheten

Allmänt

3 § I sin verksamhet har institutet programansvar och skall genomföra
produktion samt ha fackuppgifter i den mening som avses i förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten och enligt vad som anges
närmare i 7–9 §§.

4 § Överbefälhavaren får meddela institutet föreskrifter för att behovet
av planering och budgetering skall tillgodoses.

5 § Institutet skall samråda med statskontoret i rationaliseringsfrågor
som kan beröra statsförvaltningen utanför försvarsdepartementets
verksamhetsområde samt fortlöpande orientera statskontoret om sin
verksamhet.

6 § Institutet skall varje år till regeringen lämna en översiktlig
redovisning av rationaliseringsverksamhetens utveckling inom
totalförsvaret.

Programansvaret

7 § Institutet har programansvar för delprogrammet Försvarets
rationaliseringsinstitut och skall då tillämpa 18 § förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten. Bestämmelsen i 18 § 1 i
den förordningen skall avse överbefälhavarens programplan.

Produktionen

8 § Institutet skall i enlighet med regeringens uppdrag genomföra sin
produktion inom huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet
och skall då tillämpa 21 och 26–28 §§ förordningen (1983:276) om
verksamheten inom försvarsmakten.

Fackuppgifter

9 § Institutet har fackuppgifter inom sakområdet Rationalisering och
skall då tillämpa 31 och 32 §§ förordningen (1983:276) om verksamheten
inom försvarsmakten.

Verksförordningens tillämpning

10 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med
undantag av 2, 18, 23 och 24 §§.

Särskilda bestämmelser finns om rätten att inom myndighetens
verksamhetsområde företräda staten vid domstol.

Myndighetens ledning

11 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den
tjänsteman som han bestämmer.

Styrelsen

12 § Institutets styrelse består av högst tio personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande
och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

Personalansvarsnämnden

14 § Institutets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av två tjänstemän vid
institutet som generaldirektören utser.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

15 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i frågor om programplanering för institutet.

Tjänstetillsättningar m. m.

16 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Övriga tjänster tillsätts av institutet.

17 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.