Förordning (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna

SFS nr
1988:1121
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:901
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:901

Inledande bestämmelser

1 § Civilbefälhavaren är i krig den högsta civila
totalförsvarsmyndigheten inom ett civilområde.

För verksamheten inom det civila försvaret indelas Sverige i tre
civilområden. Respektive civilområdes benämning, omfattning och
beteckning anges i bilaga till denna förordning.
Förordning (1994:647).

2 § Av beredskapsförordningen (1993:242) framgår att
civilbefälhavarna har uppgifter inom funktionen Civil ledning och
samordning samt att deras verksamhet därutöver ingår i vissa andra
funktioner. Av samma förordning framgår vilka närmare uppgifter som
följer av detta.

Av förordningen (1995:128) om civilt försvar framgår att
civilbefälhavarna har vissa befogenheter i fråga om utrymning.
Förordning (1995:131).

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322)
skall tillämpas på civilbefälhavaren:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om interna föreskrifter,

24 och 25 §§ om föredragning,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndigheternas regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut.
Förordning (1998:1053).

Ledning och organisation

4 § En av landshövdingarna i civilområdet är civilbefälhavare.

Hos varje civilbefälhavare finns ett kansli som leds av en chef.

När civilbefälhavaren är hindrad att utöva sin tjänst sköts hans
uppgifter av en ersättare eller, om någon ersättare inte är förordnad,
av chefen för kansliet.

Bestämmelser för krig m.m.

Inledande bestämmelse

5 § Kommer Sverige i krig, skall 6–13 §§ tillämpas. I annat fall
tillämpas dessa bestämmelser i den utsträckning regeringen bestämmer.

Uppgifter

6 § Civilbefälhavaren skall inom civilområdet verka för att
största möjliga försvarseffekt uppnås.

Han skall därvid

– verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och
andra civila organ, som har betydelse för
försvarsansträngningarna, bedrivs med en enhetlig inriktning,

– samordna de civila försvarsåtgärderna,

– tillsammans med Försvarsmakten verka för att det civila och
det militära försvaret samordnas,

– verka för att civilområdets tillgångar fördelas och utnyttjas
så att försvarsansträngningarna främjas.
Förordning (2000:534).

7 § Civilbefälhavaren skall ägna särskild uppmärksamhet åt frågor
som sammanhänger med

1. inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten: större utrymnings-
och flyktingrörelser, undsättande verksamhet samt skydd mot
radioaktiva och kemiska stridsmedel,

2. inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet: fördelningen
av personal, vård- och laboratorietillgångar och medicinska
förnödenheter, skydd mot biologiska stridsmedel samt bekämpandet av
smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur,

3. inom det psykologiska försvaret: upplysningsverksamheten genom
radio, television och press samt åtgärder mot ryktesspridning,

4. inom polisväsendet: trafikövervakning, flyktingkontroll och
säkerhetstjänst,

5. inom transportväsendet: samordning och prioritering av
landsvägs-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter,

6. inom försörjningsväsendet: utnyttjande av beredskapslager och
andra nyttigheter samt viktigare undanförsel- och
förstöringsåtgärder,

7. inom arbetsmarknadsväsendet: fördelning av
arbetskraftstillgångar,

8. inom vägväsendet: ianspråktagande av förråd av
ersättningsmaterial samt omfördelning av väghållningsorgan och för
väghållningen erforderlig utrustning.

Civilbefälhavaren skall verka för att förbindelserna inom
civilområdet upprätthålls. Förordning (1996:1485).

8 § Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna inom civilområdet
föreskrifter för verksamheten.

Om det är nödvändigt för samordning av försvarsansträngningarna, får
civilbefälhavaren meddela annan regional civil myndighet med statliga
förvaltningsuppgifter inom civilområdet, riksdagens myndigheter dock
undantagna, föreskrifter i fråga om verksamheten.

9 § Civilbefälhavaren skall hålla sig underrättad om läget inom civilområdet.
Han skall på allt sätt söka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala
myndigheter och civilbefälhavarna i angränsande civilområden.

Det finns särskilda bestämmelser om civilbefälhavarens rapporteringsskyldighet.

10 § Om civilbefälhavarens befogenheter när förbindelserna med riksstyrelsen
inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller
omedelbara åtgärder annars måste vidtas finns bestämmelser i lagen (1988:97)
om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m.

Civilbefälhavaren skall i fall som avses i första stycket självständigt
vidta de åtgärder som behövs för den civila totalförsvarsverksamheten
och till stöd för det militära försvaret.

11 § Civilbefälhavaren får bemyndiga länsstyrelsen att beräffande visst
ärende eller vissa grupper av ärenden på eget ansvar fatta beslut eller
vidta åtgärder som annars skulle ankomma på civilbefälhavaren.

12 § Om civilbefälhavaren finner det nödvändigt att besluta om en åtgärd för
vilken medel saknas och regeringens beslut inte kan avvaktas, får han besluta
att någon av länsstyrelserna inom civilområdet skall tillhandahålla de medel
som behövs. Ett sådant beslut skall anmälas till regeringen snarast möjligt.

12 a § Under höjd beredskap får civilbefälhavaren efter hörande av
Socialstyrelsen besluta om utnyttjande av vårdplatser, förflyttning
av personal, patienter och förnödenheter samt i övrigt besluta om de
civila hälso- och sjukvårdsresurserna inom civilområdet.
Förordning (1995:1157).

Organisation

13 § Civilbefälhavarens kansli organiseras enligt en fastställd
krigsorganisationsplan.

Bestämmelser för fred

14 § Civilbefälhavaren skall verka för att totalförsvaret inom civilområdet
under höjd beredskap får en enhetlig inriktning.

Planläggningen skall i den utsträckning som är nödvändig samordnas såväl mellan
de civila myndigheterna och organen inbördes som mellan dessa och
Försvarsmakten. Civilbefälhavaren får för ett sådant ändamål hos civila myndig-
heter med statliga förvaltningsuppgifter inom civilområdet, utom riksdagens
myndigheter, begära att material som rör planläggningen sänds in till honom
och, när det bedöms som nödvändigt, föreskriva att en beredskapsplan inte får
fastställas innan samråd ägt rum med honom.

Civilbefälhavaren skall bedriva operativa studier som underlag för krigsplan-
läggningen för det civila försvaret inom civilområdet.
Förordning (1994:647).

15 § Civilbefälhavaren skall inom civilområdet

— leda ledningsövningar,

— samordna planeringen, inriktningen och uppföljningen av
ledningsövningar inom det civila försvaret,

— verka för att personal hos de civila myndigheterna utbildas för
sin verksamhet i krig och själv anordna sådan utbildning,

— samordna utbildning i frågor gemensamma för det civila försvaret,
samt

— ansvara för och samordna signalskyddstjänsten i det civila
försvaret.

Civilbefälhavaren får i den utsträckning som behövs för hans eget
planläggningsarbete ta del av krigsplanläggningen även hos
Försvarsmakten. Förordning (1996:1485).

15 a § Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna de
föreskrifter som behövs för planläggningen av totalförsvaret inom
civilområdet.

Civilbefälhavaren får också meddela andra statliga myndigheter
under regeringen, utom Försvarsmakten, föreskrifter om
inriktningen av de beredskapsförberedelser som berör
civilområdet. Förordning (1994:647).

15 b § betecknas 12 a § genom förordning (1995:1157).

16 § Civilbefälhavaren skall samverka med Försvarsmakten för
att åstadkomma en enhetlig inriktning och ledning av
totalförsvarets olika delar och en ändamålsenlig användning av
civila och militära resurser.

För samma ändamål skall civilbefälhavaren samråda med civila
myndigheter och andra civila organ. Förordning (2000:534).

Ärendenas handläggning

17 § Civilbefälhavaren får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till någon på kansliet att avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av civilbefälhavaren.

Tjänstetillsättningar

18 § Regeringen utser civilbefälhavarna.

19 § Ersättare för civilbefälhavaren förordnas av regeringen.

20 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen efter förslag av
civilbefälhavaren. Andra tjänster tillsätts av civilbefälhavaren.

21 § Civilbefälhavarens beslut får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av förordningen (1988:549) om
överklagande av beslut om anställning inom
Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Förordning (1998:1053).

Bilaga

Civilområdenas benämningar m.m.

Benämning Omfattning Beteckning

Södra civilområdet Jönköpings, Civo S
Kronobergs, Kalmar,
Blekinge, Skåne,
Hallands och Västra
Götalands län

Mellersta civil- Stockholms, Uppsala, Civo M
området Södermanlands,
Östergötlands, Gotlands,
Västmanlands, Värmlands,
Örebro, Dalarnas,
och Gävleborgs län

Norra civilområdet Västernorrlands, Jämt- Civo N
lands, Västerbottens
och Norrbottens län
Förordning (1996:1263).