Förordning (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap

SFS nr
1988:1122
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:518
Upphävd
2002-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:541

Uppgifter

1 § Överstyrelsen för civil beredskap är central förvaltnings-
myndighet för frågor om ledning och samordning av verksamhet
inom det civila försvaret. Av beredskapsförordningen (1993:242)
framgår att Överstyrelsen är ansvarig för funktionerna Civil
ledning, Transporter och Försörjning med industrivaror. Av
samma förordning framgår vilka närmare uppgifter som följer av
detta.

Överstyrelsen skall samordna den frivilliga
försvarsverksamheten inom det civila försvaret.

Ytterligare uppgifter för Överstyrelsen framgår av förordningen
(1995:128) om civilt försvar, förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt och förordningen (1995:241) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Förordning (1999:831).

1 a § Överstyrelsen för civil beredskap skall i fred leda och
samordna beredskapsförberedelserna vid övriga
funktionsansvariga myndigheter.

Överstyrelsen skall därvid särskilt

1. analysera den hotbild som avser det civila försvaret,

2. i samverkan med Försvarsmakten upprätta regionala mål- och
riskanalyser samt genomföra uppföljning och utvärdering av
analyserna,

3. konkretisera statsmakternas mål och resurskrav för det
civila försvaret,

4. genom råd och rekommendationer verka för enhetlighet i
frågor som är gemensamma för det civila försvaret,

5. regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget i
stort,

6. verka för övergripande samverkan mellan det civila och det
militära försvaret samt utveckla kunskaper om de ömsesidiga
kraven inför och under höjd beredskap,

7. bedöma tillgången på resurser i stort inom det civila
försvaret samt ha överblick över vilka resurser som kan
användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära
insatser och vid svåra påfrestningar på samhället i fred,

8. verka för ökad förmåga att använda det civila försvarets
resurser vid internationella fredsfrämjande och humanitära
insatser och vid svåra påfrestningar på samhället i fred,

9. verka för att totalförsvarets intressen beaktas i
samhällsutvecklingen,

10. samordna utbildning i frågor som är gemensamma för det
civila försvaret, och

11. informera inom verksamhetsområdet. Förordning (1999:1026).

1 b § Överstyrelsen för civil beredskap skall också för det
civila försvaret

1. till regeringen enligt särskilt beslut redovisa en samlad
studie över utvecklingen på längre sikt,

2. till regeringen enligt särskilt beslut ge in ett gemensamt
planeringsunderlag,

3. göra avvägningar mellan funktioner eller verksamhetsområden
i samband med underlagsarbetet,

4. yttra sig över de statliga myndigheternas budgetunderlag i
den del de berör totalförsvaret,

5. samordna funktionsövergripande forskning,

6. i samråd med funktionsansvariga myndigheter till regeringen
senast den 1 april varje år inkomma med en samlad rapport över
beredskapsläget på funktionsnivå,

7. i samråd med funktionsansvariga myndigheter till regeringen
senast den 1 mars varje år inkomma med en samlad rapport över
genomförd internationell verksamhet, och

8. leda och samordna trossamfundens medverkan inom det civila
försvaret i enlighet med vad Överstyrelsen kommer överens med
Svenska kyrkan och andra trossamfund om samt, i enlighet med
vad som framgår av särskilda bestämmelser, besluta i frågor om
totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett trossamfund eller
en organisatorisk del av ett sådant samfund.

Överstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde medverka i
Sveriges internationella säkerhetsförebyggande och
förtroendeskapande verksamhet inom ramen för samarbetet
Partnerskap för fred och samordna den internationella
förtroendeskapande verksamheten. Verksamheten inom samarbetet
Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det
individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål
som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds
planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda
regeringsbeslut. Förordning (2000:535).

1 c § I den uppgift som Överstyrelsen för civil beredskap har
som ansvarig myndighet för funktionen Civil ledning och
samordning ingår att

1. bedriva operativa studier som underlag för
krigsplanläggningen inom det civila försvaret,

2. samordna planeringen, inriktningen och uppföljningen av
ledningsövningar inom det civila försvaret, och

3. samordna signalskyddstjänsten. Förordning (2000:902).

1 d § Överstyrelsen för civil beredskap skall samverka med
Försvarsmakten i frågor som är gemensamma för det civila
försvaret. Överstyrelsen skall samordna krigsplanläggning och
operativ planläggning för det civila försvaret med motsvarande
planläggning för det militära försvaret.

Om inte annat följer av särskilda föreskrifter, företräder
Överstyrelsen på central nivå det civila försvaret i frågor som har
betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av
samhällets resurser. Förordning (1994:168).

1 e § Överstyrelsen skall inom funktionen Transporter, i den
utsträckning det inte ankommer på någon annan myndighet, vidta
beredskapsåtgärder för att säkerställa civil
transportverksamhet under höjd beredskap. Därvid skall
Överstyrelsen särskilt

1. i fred efter hörande av Försvarsmakten samordna
beredskapsplanläggningen av den civila transportverksamheten,
och

2. under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om
tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt verka för att landets civila
transportresurser kan utnyttjas för transporter som är
nödvändiga för totalförsvaret.

Överstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för att
den skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 1 och 2.
Förordning (2001:541).

2 § Överstyrelsen skall inom funktionen Försörjning med industrivaror, i den
mån det inte ankommer på någon annan myndighet, vidta beredskapsåtgärder så
att individens överlevnad och samhällets funktion säkerställs, om landet under
krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden helt eller delvis blir
hänvisat till egna försörjningsresurser. Härvid skall överstyrelsen särskilt

1. göra försörjningsanalyser innefattande planer för produktion, import,
export, lagring, distribution och konsumtion för dessa förhållanden,

2. verka för att produktionen av livsnödvändiga förnödenheter kan upprätthållas
under dessa förhållanden,

3. ansvara för beredskapslagring,

4. verka för att varor kan distribueras till landets olika delar,

5. förbereda regleringar och ransoneringar,

6. följa och ta initiativ till sådan forskning och produktutveckling som har
betydelse för funktionen.

3 § Överstyrelsen skall också, i den mån det inte ankommer på
någon annan myndighet, förbereda åtgärder för att mildra
verkningarna av importbortfall av varor, som är av vikt för
folkförsörjningen, utan att det är krig eller krigsfara i
rikets närhet. Dessa förberedelser skall avse

1. bedömning av riskerna för importstörningar inom olika
varuområden,

2. upprätthållandet av en administrativ och organisatorisk
beredskap för att regleringar och ransoneringar skall kunna
vidtas,

3. ansvaret för beredskapslagring i den omfattning regeringen
bestämmer. Förordning (1999:1026).

4 § Överstyrelsen skall utöver vad som anges i 3 § 3 genomföra beredskaps-
lagring och de andra beredskapsåtgärder som följande myndigheter begär och
anvisar medel för, nämligen

— socialstyrelsen avseende läkemedel och sjukvårdsartiklar,

— statens jordbruksverk avseende handelsgödsel och bekämpningsmedel,

— styrelsen för psykologiskt försvar avseende grafiska produkter.

Överstyrelsen får mot ersättning genomföra lagring också för andras räkning.
Förordning (1991:1282).

5 § Överstyrelsen skall i fråga om beredskapslagring

1. anskaffa lämpliga lokaler och andra anläggningar,

2. träffa uppgörelser med myndigheter och enskilda om köp, försäljning,
lagring, förädling eller omsättning av varor.

Lagringsverksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga grunder så långt
detta är möjligt utan att beredskapen eftersätts. Avvikelser får göras från
vad som har föreskrivits om upphandling för statens behov.

6 § Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar skall
fattas efter hörande av de länsstyrelser som berörs.

Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar eller lager av
särskild betydelse för totalförsvaret skall fattas efter
hörande även av Försvarsmakten och andra berörda myndigheter.
Förordning (2000:902).

7 § Överstyrelsen skall handlägga ärenden enligt förordningen (1982:517)
om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti.
Förordning (1996:106).

8 § Överstyrelsen skall samarbeta och samråda med andra centrala myndigheter
vilkas verksamhet har samband med överstyrelsens verksamhet.

9 § Överstyrelsen skall tillhandahålla underlag för
tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10) avseende civilt försvar. Förordning (1998:873).

10 § Överstyrelsen skall förbereda försörjningskommissionens verksamhet
samt när kommissionen är i verksamhet förse denna med sådan personal som
inte tillsätts av regeringen eller av kommissionen.

De anställda vid överstyrelsen är skyldiga att i den utsträckning som
överstyrelsen bestämmer tjänstgöra vid försörjningskommissionen.
Förordning (1989:630).

11 § Överstyrelsen skall under höjd beredskap vara beredd att
på regeringens uppdrag göra övergripande utredningar på det
civila försvarets område. Under höjd beredskap skall
Överstyrelsen också vara beredd att efter särskilt beslut av
regeringen inrikta och samordna de funktionsansvariga
myndigheternas verksamhet. Förordning (2000:902).

11 a § När försörjningskommissionen träder i verksamhet upphör överstyrelsens
ansvar för funktionen Försörjning med industrivaror. Då skall inte heller
2–7 §§ tillämpas. Förordning (1989:630).

Verksförordningens tillämpning

12 § Verksförordningen (1995:1322), med undantag av 35 §,
skall tillämpas på Överstyrelsen. I krig eller annars efter
särskilt beslut av regeringen skall det dock inte finnas någon
styrelse vid Överstyrelsen. Myndighetens chef skall då ensam
fatta beslut som annars ankommer på styrelsen.
Förordning (1998:1054).

Myndighetens ledning

13 § Överstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

14 § Överstyrelsens styrelse består av högst tio personer,
generaldirektören medräknad. Förordning (1996:106).

Organisation

15 § ha rupphävts genom förordning (1996:106).

16 § För att bistå överstyrelsen med de upplysningar och synpunkter
som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av
viktigare ärenden inom respektive sakområde är till överstyrelsen
knutna

ett råd för kommunal beredskap,

ett råd för transportfrågor,

ett beklädnadsråd,

ett kemiråd,

ett metall- och verkstadsråd,

ett utbildningsråd samt

ett ADB-säkerhetsråd.

I krig eller annars efter särskilt beslut av regeringen skall
överstyrelsen bistås endast av rådet för kommunal beredskap och
rådet för transportfrågor.

Vart och ett av råden består av generaldirektören som ordförande
och högst femton andra ledamöter. Förordning (1991:1282).

16 a § För att bistå Överstyrelsen i dess arbete enligt 1 b §
första stycket 8 vad gäller att leda och samordna
trossamfundens medverkan inom det civila försvaret är ett
särskilt råd för trossamfundens beredskapsfrågor knutet till
denna. Rådet består av generaldirektören som ordförande och sex
andra ledamöter. För varje ledamot skall det finnas en
ersättare. Förordning (1999:1026).

17 § Vid förhinder för generaldirektören inträder överdirektören som
ordförande och ledamot av ett råd eller för vissa ärenden eller
grupper av ärenden.

Ett råd sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller
när någon annan ledamot begär det. Förordning (1991:1282).

Personalföreträdare

18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på överstyrelsen.

19 § har upphävts genom förordning (1996:106).

Styrelsens ansvar och uppgifter

20 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta om perspektivstudier som anges i 1 b § 1 samt om
programplan för det civila försvaret. Förordning (1996:106).

Anställningar m.m.

21 § Överdirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid. Förordning (1996:106).

22 § Ledamöter i de råd som sägs i 16 och 16 a §§ utses av
Överstyrelsen för en bestämd tid.

Ledamöterna i Försörjningskommissionens branschstyrelser utses,
när kommissionen inte är i verksamhet, av Överstyrelsen.
Förordnandet skall avse en bestämd tid. Förordning (1999:1026).

23 § Överstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av förordningen (1988:549) om
överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets
verksamhetsområde. Förordning (1998:1054).