Förordning (1988:1124) med instruktion för nordiska afrikainstitutet

SFS nr
1988:1124
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1352
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1261

Uppgifter

1 § Nordiska afrikainstitutet har till uppgift att inom Norden

1. främja och driva vetenskaplig forskning om Afrika,

2. främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska
forskare,

3. utgöra ett dokumentationscentrum för forskning och studier om Afrika,

4. informera om afrikaforskning och aktuella afrikanska förhållanden.

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med
undantag av 2, 18–21, 23 och 24 §§.

Myndighetens ledning

3 § Institutets direktör är chef för myndigheten.
Förordning (1993:1261).

Styrelsen

4 § Institutets styrelse består av en ordförande och högst fyra andra
personer, direktören medräknad.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1993:1261).

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
nordiska afrikainstitutet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

Program- och forskningsråd

7 § Institutet skall ha ett program- och forskningsråd, där styrelsen
och åtta andra ledamöter ingår. Förordning (1989:127).

Program- och forskningsrådets uppgifter

8 § Program- och forskningsrådet skall behandla följande frågor:

1. yttrande i viktigare frågor som styrelsen enligt 13 §
verksförordningen (1987:1100) skall besluta om,

2. plan för institutets egen forskning,

3. mandat för och sammansättning av vetenskapliga referensgrupper,

4. förord vid tillsättning av forskar- och bibliotekarietjänster vid
institutet.

Ärendenas handläggning

9 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen eller behandlas i
program- och forskningsrådet skall om möjligt samtliga ledamöter vara
närvarande.

10 § Direktören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av direktören, får de
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1993:1261).

11 § När direktören inte är i tjänst, sköts hans arbetsuppgifter av
den tjänsteman som han bestämmer. Förordning (1993:1261).

Tjänstetillsättning m. m.

12 § Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Forskartjänster tillsätts av styrelsen.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

Kungörelser om lediga tjänster sker även i Danmark, Finland,
Island och Norge. Förordning (1993:1261).

13 § Ordföranden, som också är ordförande i program- och
forskningsrådet, och andra styrelseledamöter än direktören utses av
regeringen för en bestämd tid. Förordning (1993:1261).

14 § Program- och forskningsrådets ledamöter utses av regeringen för en
bestämd tid.

Av ledamöterna förordnas en efter förslag av regeringen i Danmark, en
efter förslag av regeringen i Finland, en efter förslag av regeringen i
Island och en efter förslag av regeringen i Norge.

För ledamöterna från Danmark, Finland, Island och Norge skall det finnas
personliga ersättare.