/r1/ Förordning (1988:1125) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS);

SFS nr
1988:1125
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS1992:269
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)
har till uppgift att främja ekonomisk och social utveckling i enskilda
u-länder och samtidigt bidra till att utvidga och stärka Sveriges
förbindelser med dessa länder genom insatser i samarbete med svenska
institutioner och företag.

2 § BITS skall särskilt

1. besluta om insatser inom ramen för tekniskt samarbete med vissa
u-länder,

2. besluta om krediter till vissa u-länder enligt förordningen
(1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) samt
yttra sig i kvarvarande ärenden om u-krediter enligt förordningen
(1981:357) om särskilt förmånlig kreditgivning till u-land.

3 § BITS skall i sitt samarbete med internationella organisationer samt
myndigheter och organisationer i andra länder anpassa sig till
utrikesförvaltningens allmänna verksamhet och principer.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på BITS med undantag
av 2, 18 och 30 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § BITS direktör är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

6 § BITS styrelse består av en ordförande och högst tio andra personer,
direktören medräknad.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

7 § Inom BITS finns två enheter, en för tekniskt samarbete och en för
u-krediter.

Varje enhet leds av en enhetschef.

/r3/ Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på BITS.

/r3/ Personalansvarsnämnden

9 § Personalansvarsnämnden för BITS består — förutom av direktören och
personalföreträdarna — av de båda enhetscheferna. Direktören är
nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. verksamhetens inriktning och omfattning i olika samarbetsländer,

2. enstaka insatser i u-länder som inte tidigare erhållit stöd från
BITS,

3. större u-krediter,

4. viktigare frågor om BITS organisation och arbetsformer.

/r3/ Ärendenas handläggning

11 § BITS kan med eget yttrande hänskjuta ärenden till regeringens
prövning.

Uppkommer fråga om att inleda fortlöpande samarbete med ett u-land som
inte tidigare erhållit stöd från BITS, skall frågan överlämnas till
regeringen för prövning.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

12 § Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som enhetschefer tillsätts av regeringen efter anmälan av
direktören.

Andra tjänster tillsätts av BITS.

13 § Ställföreträdare för myndighetens chef utses av direktören.

14 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än direktören utses av
regeringen för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av BITS även i fråga om
enhetschefer.

/r3/ Överklagande

16 § Beslut av BITS i personalärenden får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Beslut av BITS i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.