Förordning (1988:1126) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

SFS nr
1988:1126
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:755
Upphävd
2000-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:986

Uppgifter

1 § Statens institut för särskilt utbildningsstöd har till uppgift att
administrera det statliga bidraget till vårdartjänst. Institutet
skall följa och utvärdera verksamheten.

Vårdartjänst skall bestämmas med hänsyn till behovet av sådan
tjänst. Vårdartjänst erbjuds svårt rörelsehindrade personer som
studerar vid universitet, högskola eller folkhögskola. Den omfattar
stöd i alla de funktioner, som hör till den dagliga livsföringen, som
den studerande inte klarar själv och som inte bör tillgodoses genom
kommunen eller genom stödåtgärder av universitet, högskola och
folkhögskola. Förordning (1996:1536).

2 § Institutet skall vidare administrera det statliga bidraget till
verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser (boende i elevhem,
omvårdnad i boendet och habilitering) i anslutning till gymnasieskola
med speciellt anpassad utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar
(Rh-anpassad utbildning). Institutet skall följa och utvärdera
verksamheten.

Institutet skall även svara för administrativt stöd åt Nämnden för
Rh-anpassad utbildning.

Institutet skall meddela föreskrifter om avgifter för kost och logi
för elever som bor i elevhem i anslutning till en gymnasieskola med
Rh-anpassad utbildning. Förordning (1996:1536).

2 a § Institutet skall även administrera det statliga bidraget till
vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt följa och utvärdera
verksamheten med dessa åtgärder. Förordning (1996:1536).

Sammansättning

3 § Statens institut för särskilt utbildningsstöd leds av en nämnd
som består av högst sju personer. En av ledamöterna är ordförande och
en vice ordförande. Förordning (1996:1536).

Organisation

4 § Vid institutet finns ett kansli som leds av en direktör.
Förordning (1997:986).

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på institutet:

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU arbetet,

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 § om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m., och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:1536).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).

Direktören har under nämnden det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen.
Förordning (1997:986).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller till någon som tjänstgör vid institutet
att avgöra ärenden som inte behöver prövas av nämnden. Förordning
(1996:1536).

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

11 § Ledamöter i nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Nämnden utser inom
sig vice ordförande. Förordning (1996:1536).

12 § Direktören anställs genom beslut av regeringen.

Andra anställningar beslutas av institutet. Förordning (1997:986).

Överklagande

13 § Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte
överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen
(1995:1322). Förordning (1996:1536).