Förordning (1988:1127) med instruktion för barnmiljörådet;

SFS nr
1988:1127
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:710
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Barnmiljörådet är ett centralt organ som skall verka för
förbättringar i barns miljö, med särskild tonvikt på lekmiljö, och för
en ökad säkerhet för barn och ungdom.

2 § Rådet skall särskilt inom sitt verksamhetsområde genom samråd och
samverkan med berörda myndigheter och andra organ

1. hävda att en god barnmiljö är en förutsättning för människans
utveckling,

2. verka för att goda möjligheter skapas för utvecklingsfrämjande lek i
såväl boendemiljö som offentlig miljö,

3. verka för en samordning av samhällets förebyggande insatser inom
barnsäkerhetsområdet,

4. bevaka forskning och utveckling inom barnmiljö- och
barnolycksfallsområdet,

5. medverka till att befintlig kunskap inom barnmiljö- och
barnsäkerhetsområdet sammanställs och bearbetas,

6. informera statliga och kommunala myndigheter, bostadsföretag m. fl. i
frågor om barns miljö och säkerhet.

Rådets verksamhet skall rikta sig till bl. a. samhällsorgan på central,
regional och lokal nivå, föräldrar, producenter och distributörer av
material för barn samt barn- och ungdomsorganisationer.

Sammansättning

3 § Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter, varav
en skall vara vice ordförande.

Organisation

4 § Inom rådet får finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av
ordföranden och vice ordföranden samt ytterligare två ledamöter.

5 § Rådet får i mån av behov och tillgång på medel tillsätta särskilda
arbetsgrupper för avgränsade arbetsuppgifter.

6 § Vid rådet finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på barnmiljörådet:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

8 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4, 5, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Chefen för kansliet har under rådet det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6, 7 och 9 §§ samma förordning.

Ärendenas handläggning

9 § Rådet är beslutfört, när ordföranden och minst fem andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

10 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst fem andra ledamöter.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
rådet.

11 § Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till arbetsutskottet, en arbetsgrupp, ordföranden, chefen för kansliet
eller någon annan som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av
det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 §
inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Rådet utser vice
ordförande.

14 § Rådet utser inom sig ledamöter i arbetsutskottet.

15 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av rådet.

Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rådet även i fråga om
chefen för kansliet.