Förordning (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

SFS nr
1988:1128
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1145
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:985

Uppgifter

1 § Nämnden har till uppgift att underlätta adoption i
Sverige av utländska barn.

Nämnden är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med
anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd
av barn och samarbete vid internationella adoptioner och
fullgör de uppgifter som följer av den lagen.

Nämnden fullgör de uppgifter som anges i lagen (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling.

Nämnden fullgör vidare de uppgifter som anges i förordningen
(1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

Nämnden fördelar statsbidrag till auktoriserade sammanslut-
ningar. Förordning (1997:320).

2 § Nämnden skall i sin verksamhet särskilt

följa den internationella utvecklingen på sitt område och därvid samla
information i frågor som rör adoption av utländska barn,

följa utvecklingen av kostnaderna för adoptioner av utländska barn,

förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om avtal
inom nämndens verksamhetsområde och ingå sådana avtal,

bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt
myndigheter och organisationer,

efter samråd med socialstyrelsen utarbeta den särskilda information som
behövs för bedömning av hems lämplighet att ta emot ett barn i syfte att
adoptera det,

samråda med myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör
hithörande frågor.

Sammansättning

3 § Nämnden består av elva ledamöter. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.

Av ledamöterna skall sex vara personer som kan anses särskilt företräda
allmänhetens intresse. Övriga ledamöter skall tillgodose nämndens behov
av sakkunskap i olika frågor.

Organisation

4 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en direktör.
Förordning (1997:985).

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:619).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6 §, 7 § första stycket och andra stycket 4 samt 9
och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).

Direktören har under nämnden det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 7 § andra stycket 1-3 och 5 samt 8 §
verksförordningen. Förordning (1997:985).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

11 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Nämnden utser vice
ordförande.

12 § Direktören anställs genom beslut av regeringen.

Andra anställningar beslutas av nämnden. Förordning (1997:985).

13 § har upphävts genom förordning (1996:619).