/r1/ Förordning (1988:1129) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m. m. under krig och vid krigsfara;

SFS nr
1988:1129
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1195
Upphävd
1991-08-01

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådan kommunal och
landstingskommunal skolverksamhet som anges i 2 § under krig och vid
krigsfara samt om planläggning av sådan verksamhet. Förordningen
innehåller också föreskrifter om länsskolnämnderna under sådana
förhållanden. Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara skall gälla
också när det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda
av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

Föreskrifterna i 3–12, 15, 16, 18 och 19 §§ som rör verksamheten under
krig och vid krigsfara skall tillämpas om regeringen beslutar det.

Föreskrifterna i 13, 14 och 17 §§ som rör planläggningen skall tillämpas
utan särskilt beslut av regeringen.

2 § Föreskrifterna i denna förordning avser

— grundskola (med kommun som huvudman),

— särskola: grundsärskola, träningsskola, yrkessärskola (med
landstingskommun eller kommun som huvudman),

— gymnasieskola (med kommun eller landstingskommun som huvudman),

— grundutbildning för vuxna, grundvux, (med kommun som huvudman),

— kommunal vuxenutbildning, komvux, (med kommun eller landstingskommun
som huvudman),

— vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda, särvux, (med
landstingskommun eller kommun som huvudman),

— kommunal högskoleutbildning (med landstingskommun eller kommun som
huvudman).

Med */k/ skolverksamhet */-k/ avses i denna förordning de former av
utbildning som anges i första stycket.

Med */k/ lokal styrelse */-k/ avses i denna förordning en kommuns
skolstyrelse, en landstingskommuns utbildningsnämnd och omsorgsnämnd
samt andra nämnder, som enligt 6 kap. 3–5 §§ skollagen (1985:1100) samt
19 och 20 §§ högskolelagen (1977:218) är lokal styrelse för sådan
skolverksamhet som anges i första stycket.

/r3/ Grundskola och särskola

3 § Skolstyrelsen i en kommun skall sörja för att alla skolpliktiga barn
som vistas i kommunen får föreskriven utbildning i dess grundskola.

4 § Den lokala styrelsen får göra sådana jämkningar i timplaner och
kursplaner för grundskolan respektive särskolan, som kan behövas för att
utbildningen skall kunna bedrivas.

5 § I fråga om särskolor får skolöverstyrelsen eller, om
skolöverstyrelsen bestämmer det, länsskolnämnden besluta

1. att skolstyrelsen i den kommun där skolan är belägen skall överta de
uppgifter som ankommer på den lokala styrelsen för en landstingskommunal
särskola,

2. att verksamheten vid en eller flera enheter av särskolan skall läggas
ned.

6 § Inom särskoleorganisationen skall utbildningen i yrkessärskolan
fortsätta att bedrivas i den utsträckning som förhållandena medger.

7 § Om verksamheten vid en enhet av särskolan lagts ned, skall de
skolpliktiga eleverna fullgöra sin skolgång i en kommuns grundskola
enligt 3 §.

Inför nedläggningen skall omsorgsnämnden i landstingskommunen eller
kommunen se till att eleverna får den tillsyn och vård de behöver,
antingen hos sina vårdnadshavare eller genom landstingskommunala,
kommunala eller andra myndigheters försorg.

/r3/ Gymnasieskola, vuxenutbildning och kommunal högskoleutbildning

8 § I fråga om utbildning inom vårdområdet i gymnasieskola, komvux och
kommunal högskoleutbildning skall huvudmannen så långt möjligt och med
beaktande av växlande behov av specialiseringar fortsätta att bedriva
den reguljära utbildningen och vidare tillgodose behov av avkortad
utbildning, bland annat för vårdutbildade som en längre tid inte varit
verksamma inom sitt vårdyrke.

9 § I övrigt skall i den utsträckning som förhållandena medger det

— en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola,

— en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i grundvux och komvux,

— en landstingskommun eller kommun fortsätta att bedriva utbildningen i
särvux,

— en landstingskommun fortsätta att bedriva utbildningen i
gymnasieskola och komvux av annat slag än som avses i 8 §.

/r3/ Prioriteringar i fråga om personal, lokaler m. m.

10 § Om personal, lokaler och utrustning, som tillhör en */k/ kommuns
*/-k/ gymnasieskola, grundvux eller komvux, behövs för grundskolans
verksamhet, skall skolstyrelsen helt eller delvis lägga ned verksamheten
vid gymnasieskolan, grundvux eller komvux och i stället använda
resurserna för grundskolan.

11 § Om personal, lokaler och utrustning som hör till en */k/ kommuns
*/-k/ gymnasieskola, grundvux eller komvux behövs för
arbetsmarknadsutbildningen, får länsskolnämnden efter framställning av
AMU-myndigheten i länet bestämma att gymnasieskolan, grundvux eller
komvux skall läggas ned och att resurserna i stället skall ställas till
förfogande för arbetsmarknadsutbildning. Detta gäller dock inte den
utbildning inom vårdområdet som avses i 8 §.

Beslut enligt första stycket skall gälla framför ett beslut av
skolstyrelsen enligt 10 §.

Föreskrifterna i första stycket första meningen skall tillämpas på
motsvarande sätt på en */k/ landstingskommuns */-k/ gymnasieskola och
komvux, såvitt gäller resurser för utbildning på andra områden än
vårdområdet.

12 § Om det behövs för lärarförsörjningen får länsskolnämnden medge att
lärare får åläggas fyllnadstjänstgöring även för det fall att lärarnas
hela tjänstgöringsskyldighet behöver tas i anspråk. Detta gäller även
tjänstgöring i kommun i annat län.

/r3/ Planläggning av utbildningsverksamhet

13 § En kommuns och en landstingskommuns planläggning enligt 6 § lagen
(1964:63) om kommunal beredskap skall i fråga om den skolverksamhet som
avses i denna förordning ske efter samråd med länsskolnämnden och med
AMU-myndigheten i länet.

14 § Länsskolnämnden skall underrätta länsstyrelsen om behovet av
lokaler för skolverksamheten under krig och vid krigsfara.

Länsstyrelsen beslutar enligt förordningen (1978:561) om förberedelser
för krigsanskaffning vilka lokaler som får användas för
skolverksamheten.

/r3/ Länsskolnämndens verksamhet m. m.

15 § Länsskolnämnden skall fullgöra de uppgifter i fråga om
skolverksamheten inom länet som i annat fall ankommer på
skolöverstyrelsen, om inte något annat följer av denna förordning, av
beslut av regeringen eller av beslut av skolöverstyrelsen.

Länsskolnämnden skall i fråga om den kommunala högskoleutbildningen inom
länet fullgöra de uppgifter som i annat fall ankommer på universitets-
och högskoleämbetet, om inte något annat beslutas av regeringen eller av
ämbetet.

Utan hinder av 5 kap. 53 § högskoleförordningen (1977:263) skall
uppgiften att avgöra frågor om antagning till allmänna utbildningslinjer
och påbyggnadslinjer i kommunal högskoleutbildning inom sektorn för
utbildning för vårdyrken fullgöras av den lokala styrelsen, om inte
något annat beslutas av regeringen.

16 § Länsskolnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst två andra ledamöter är närvarande.

17 § Om länsskolnämndens kansli under krig eller vid krigsfara avses bli
förlagt till annan ort, skall nämnden under fredstid förbereda
flyttningen och hos länsstyrelsen begära tillstånd att ta lokaler i
anspråk enligt förordningen (1978:561) om förberedelser för
krigsanskaffning.

18 § Länsskolinspektören skall stå till länsstyrelsens förfogande som
expert i frågor om skolverksamheten.

/r3/ Överklagande

19 § Beslut av en lokal styrelse enligt denna förordning får överklagas
hos länsskolnämnden. Detsamma gäller beslut av en lokal styrelse som
annars får överklagas hos skolöverstyrelsen, om inte något annat följer
av 15 § första stycket.

Beslut om verksamhet enligt denna förordning av länsskolnämnden,
skolöverstyrelsen och universitets- och högskoleämbetet får inte
överklagas.