Förordning (1988:113) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk

SFS nr
1988:113
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1988-02-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:131
Upphävd
1997-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:643

Uppgifter

1 § Statens löne- och pensionsverk är central förvaltningsmyndighet
för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen, statens
tjänstegrupplivförsäkring och de centrala statliga
personaladministrativa systemen, allt i den utsträckning dessa
frågor inte ankommer på någon annan myndighet. Förordning
(1993:1142).

2 § Verket skall särskilt

1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner och
tillsammans med sådana förmåner även socialförsäkringsförmåner,

2. besluta om och betala ut pensionsersättning och särskild
pensionsersättning enligt avtalet om trygghetsfrågor,

3. svara för den automatiska matrikelföringen,

4. svara för det generella löneuträkningssystemet SLÖR, inbegripet
för- och eftersystemet PIR, och det personaladministrativa
informationssystemet PI.

Verket skall tillsammans med övriga myndigheter som är anslutna
till systemen SLÖR, PIR och PI vara registeransvarigt för dessa.
Förordning (1990:76).

3 § Verket får utföra sådana uppdrag åt myndigheter och andra
uppdragsgivare som har samband med SPV:s huvuduppgifter.
Förordning (1996:643).

Avgifter

4 § Statens löne- och pensionsverks verksamhet finansieras genom
avgifter.

Uppdrag enligt 3 § får utföras mot ersättning. Förordning
(1990:1056).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket.
Förordning (1996:643).

Myndighetens ledning

6 § Generaldirektören är chef för myndigheten och ordförande i
styrelsen.

När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens
tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.
Förordning (1996:643).

7 § har upphävts genom förordning (1996:643)

8 § har upphävts genom förordning (1996:643).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

10 § har upphävts genom förordning (1996:643).

11 § har upphävts genom förordning (1996:643).

12 § har upphävts genom förordning (1993:1142).

13 § har upphävts genom förordning (1996:643).

14 § har upphävts genom förordning (1993:1142).