Förordning (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

SFS nr
1988:1131
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1171
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1312

Inledande bestämmelse

1 § Myndigheten Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
består av Riksantikvarieämbetet och följande museer:

1. Statens historiska museum,

2. Kungl. myntkabinettet, statens museum för mynt-, medalj- och
penninghistoria (Kungl. myntkabinettet),

3. Medelhavsmuseet.

Inom Riksantikvarieämbetet och museerna finns de avdelningar som
styrelsen bestämmer.

Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens bibliotek och arkiv. Förordning (1996:1312).

Uppgifter

2 § Myndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om
kulturmiljövård. Myndigheten skall bevara och levandegöra minnet av
äldre tiders kultur i Sverige samt belysa penningväsendets historia,
medaljkonsten och kulturerna i länderna kring Medelhavet och i Främre
Orienten.

3 § Myndighetens museer skall

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika
de samlingar som anförtrotts dem,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt
driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala
museer.

4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 3 § 2 och 3 får
myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten. Avgift får
dock inte läggas på sådana råd som skall lämnas enligt förvaltningslagen
(1986:223).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med
undantag av 4 § andra stycket, 14, 17 §§, 19 § första stycket samt
20, 21 och 32 §§. Förordning (1996:455).

Myndighetens ledning

6 § Riksantikvarien är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 § Myndighetens styrelse består av riksantikvarien och högst åtta
andra ledamöter. En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, riksantikvarien och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1996:1312).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

8 § Inom myndigheten utgör Riksantikvarieämbetet och vart och ett av
museerna en huvudenhet. Riksantikvarieämbetet leds av
riksantikvarien. De tre museerna leds av var sin museidirektör.

Vid myndigheten finns en överantikvarie, som är riksantikvariens
ställföreträdare, och minst en verksjurist. Förordning (1996:1312).

9 § Riksantikvarieämbetet skall

1. bevaka kulturmiljövårdens intressen i samhällsplaneringen och vid
bebyggelse och annan markanvändning,

2. leda arbetet med att planmässigt inventera och bygga upp
kunskapen om kulturmiljöer och kulturminnen och se till att resultat
från forsknings-, utvecklings- och undersökningsverksamhet utnyttjas
inom kulturmiljövården,

3. handlägga frågor om vård och bevarande av kulturmiljön och
kulturminnen samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan-
och bygglagen (1987: 10) och lagen (1987: 12) om hushållning med
naturresurser m. m.,

4. utarbeta allmänna råd samt främja utbildning och information om
kulturmiljövården,

5. följa den regionala kulturmiljövården och biträda länsstyrelserna
i ärenden som rör denna,

6. medverka i det internationella arbetet med vård av kulturmiljön,

7. svara för konservering och vård av kulturminnen och kulturföremål
samt bygga upp kunskapen på området,

8. ha ett specialbibliotek inom området kulturmiljövård, arkeologi,
medeltidens konsthistoria och numismatik som skall ge litteratur- och
referensservice till såväl myndigheten som till forskning och
utveckling. Förordning (1995:322).

9 a § har upphävts genom förordning (1993:380).

10 § har upphävts genom förordning (1995:322).

11 § Statens historiska museum skall bevara och levandegöra
minnet av äldre tiders kultur i Sverige, framför allt från förhistorisk
tid och medeltid. Denna uppgift skall fullgöras mot bakgrund av den
europeiska kulturutvecklingen.

Samlingsområdet för museet är föremål från i första hand förhistorisk
tid och medeltid samt, när det gäller kyrklig konst, föremål från nyare
tid.

Museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som inte
faller inom ansvarsområdet för folkens museum – etnografiska eller
stiftelsen Nordiska museet.

12 § Statens historiska museum skall som ansvarsmuseum särskilt

1. verka för lämplig samordning av museiväsendet, framför allt mellan
museer på central och regional nivå,

2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och
omvärlden och därvid företräda museiväsendet.

Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på
regional nivå.

13 § Kungl. myntkabinettet skall belysa penningväsendets
historia och medaljkonsten. Vid fullgörandet av uppgiften skall den
ekonomiska utveckling som sammanhänger med penningväsendets historia
beaktas.

Samlingsområdet för myntkabinettet är mynt och andra betalningsmedel
samt medaljer.

14 § Medelhavsmuseet skall belysa kulturerna i länderna kring
Medelhavet och i Främre Orienten, med tonvikt på de forntida kulturerna.

Samlingsområdet för museet är föremål av främst arkeologiskt och
konstvetenskapligt slag, som härrör från länderna kring Medelhavet och i
Främre Orienten.

15 § har upphävts genom förordning (1995:322).

16 § har upphävts genom förordning (1995:322).

Personalföreträdare

17 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
myndigheten.

Personalansvarsnämnd

18 § Myndighetens personalansvarsnämnd bestŒr – förutom av
riksantikvarien och personalföreträdarna – av en verksjurist, en
avdelningschef och en museidirektör, utsedda av styrelsen.
Riksantikvarien är nämndens ordförande. Förordning (1996:1312).

Styrelsens ansvar

19 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta i sådana frågor av principiellt intresse som berör
mer än en av huvudenheterna och som hänskjuts till styrelsen av
riksantikvarien. Förordning (1996:455).

Ansvarsfördelningen mellan riksantikvarien och museidirektörerna

20 § Riksantikvarien skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen eller personalansvarsnämnden. Ett ärende som enbart berör
ett museum avgörs dock av museidirektören, om inte riksantikvarien
särskilt beslutar om något annat.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
riksantikvarien eller någon av museidirektörerna, får de avgöras av
någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut. Förordning (1996:1312).

Ärendenas handläggning

21 § När en museidirektör inte är i tjänst eller i övrigt har
förhinder, sköts hans eller hennes uppgifter av den tjänsteman som
museidirektören bestämmer. Förordning (1996:1312).

22 § En museidirektör får utan föredragning fatta beslut som inte
kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.
Förordning (1996:1312).

Anställningar m.m.

23 § Riksantikvarien anställs genom beslut av regeringen.

Överantikvarien anställs av regeringen efter anmälan av
riksantikvarien. Museidirektörer anställs av regeringen för en
bestämd tid efter anmälan av riksantikvarien.

Myndigheten anställer övrig personal. Förordning (1996:455).

24 § har upphävts genom förordning (1996:455).

25 § har upphävts genom förordning (1995:322).

Övriga bestämmelser

26 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 2 och 3 §§ får
myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får
myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaden för verksamheten.

27 § har upphävts genom förordning (1993:380).

Övergångsbestämmelser

1988:1131

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen
(1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer skall upphöra att gälla.

2. För den som innehar tjänst som riksantikvarie eller museidirektör vid
denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde
vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.

1990:286

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Bestämmelsen om tillsättning av chefen för institutionen för
konservering tillämpas först när nuvarande innehavare avgår från
tjänsten.