Förordning (1988:1135) med instruktion för Lotterinämnden

SFS nr
1988:1135
Departement/myndighet
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1452
Upphävd
1995-01-01

Uppgifter

1 § Lotterinämnden har de uppgifter som anges i lotterilagen (1982:1011)
och lotteriförordningen (1982:1012).

2 § Nämnden skall särskilt verka för en enhetlig tillämpning av lotterilagen
(1982:1011) och för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över efterlevnaden
av lotterilagstiftningen.

Organisation

3 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

Sammansättning

4 § Nämnden består av högst fem personer, bland dem chefen för kansliet. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
nämnden;

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden eller till chefen för kansliet att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Sådant överlämnande får dock
inte avse ärenden som överklagas hos nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda
beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver
föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

11 § Andra ledamöter i nämnden än chefen för kansliet utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en
bestämd tid.

12 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Bisysslor

13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om chefen för kansliet.