Förordning (1988:1136) med instruktion för Statens ungdomsråd

SFS nr
1988:1136
Departement/myndighet
Civildepartementet UNG
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1202
Upphävd
1994-09-01

Uppgifter

1 § Statens ungdomsråd har till uppgift att främja fritidsverksamhet och
kulturell verksamhet bland barn och ungdomar samt att redovisa utvecklingen
när det gäller ungdomars villkor i samhället.

2 § Ungdomsrådet skall inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen och
därvid särskilt

1. verka för en samordning av statliga insatser för ungdomar,

2. bedriva utrednings- och informationsverksamhet som rör ungdomars villkor
samt föreningslivets utveckling,

3. följa resultaten av forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet som
rör ungdomar.

3 § Ungdomsrådet prövar frågor om

1. bidrag enligt förordningen (1991:370) om statsbidrag till ungdomsorganisa-
tioner,

2. stöd enligt 2 § lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden, när det gäller
sådana utvecklingsprojekt för ungdomar där regeringen har ställt särskilda
medel till rådets förfogande.

Rådet skall utvärdera effekterna av statsbidrag och stöd.
Förordning (1992:104).

4 § Ungdomsrådet skall vid fullgörande av sina uppgifter fortlöpande samråda
och samverka med barn- och ungdomsorganisationer, med andra organisationer
och med statliga myndigheter, kommuner och landstingskommuner.

Sammansättning

5 § Ungdomsrådet består av högst tio personer. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.

Organisation

6 § Vid ungdomsrådet finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas
på ungdomsrådet:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

8 § Ungdomsrådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

9 § Ungdomsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara
närvarande.

10 § Om ett ärende är så brådskande att ungdomsrådet inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden
och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

11 § Ungdomsrådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till en eller flera ledamöter eller till någon som tjänstgör hos rådet att
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet i
sammanträde.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda
beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver
föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en
bestämd tid.

14 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av ungdomsrådet.

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av ungdomsrådet även i fråga om chefen för kansliet.

Överklagande

16 § Ungdomsrådets beslut i ärenden om stöd ur allmänna arvsfonden får
inte överklagas.

Rådets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter. Förordning (1992:104).