Förordning (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

SFS nr
1988:1137
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:781

Verksförordningens tillämpning

Uppgifter

1 § Arbetsdomstolen prövar tvister som ska handläggas enligt
lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
Förordning (2007:910).

1 a § Arbetsdomstolen ska tillämpa följande bestämmelser i
myndighetsförordningen (2007:515):

3 och 4 §§ om ledningens ansvar,

6 § om allmänna uppgifter,

8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik,

21 § om myndighetens beslut, och

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse.

Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska
avse Arbetsdomstolen i kollegium eller den administrative
chefen i enlighet med bestämmelserna i 24-29 §§.

Bestämmelsen i 21 § myndighetsförordningen ska tillämpas endast
i administrativa ärenden. Förordning (2007:910).

Organisation

2 § I Arbetsdomstolen finns, förutom ledamöter och ersättare
som avses i 3 kap. lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister, också rättssekreterare och annan personal.
Förordning (2013:781).

3 § Har upphävts genom förordning (2010:1798).

4 § Arbetsdomstolen delar in ledamöterna för tjänstgöring på ett sätt
som främjar en jämn fördelning av arbetsbördan och cirkulation mellan
ledamöterna.

Sammansättning m. m.

5 § I mål som är av allmän betydelse för förhållandena på
arbetsmarknaden ska följande ledamöter delta när
Arbetsdomstolen sammanträder med två ledamöter för vardera
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan:

en ledamot som utsetts efter förslag av Föreningen Svenskt
Näringsliv,

en ledamot som utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och
Landsting eller Arbetsgivarverket,

en ledamot som utsetts efter förslag av Landsorganisationen i
Sverige och

en ledamot som utsetts efter förslag av Tjänstemännens
centralorganisation eller Sveriges Akademikers
Centralorganisation. Förordning (2007:910).

6 § Vid huvudförhandling eller annat sammanträde i mål som huvudsakligen
har betydelse endast för ett visst förhandlingsområde eller när
arbetsdomstolen sammanträder med endast en ledamot för vardera
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan, deltar för partssidorna de
ledamöter som har utsetts efter förslag av de organisationer vilkas
förhandlingsområde tvisten huvudsakligen rör.

6 a § När Arbetsdomstolen sammanträder med tre lagfarna domare
skall en ordförande eller en sådan vice ordförande som
tilldelats målet föra ordet. Minst en av de andra domarna skall
vara ordförande eller vice ordförande i domstolen. En av
domarna får vara en sådan lagfaren tjänsteman som har fått ett
förordnande enligt 3 kap. 8 § andra stycket lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister. Förordning (1997:753).

7 § Om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra i ett visst mål skall,
vid tillämpning av 3 kap. 4 § andra stycket lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister, i första hand en annan ledamot kallas att
tjänstgöra. Om alla ledamöter har förhinder skall ersättare kallas att
tjänstgöra i den ordning som de har blivit förordnade. Förordning
(1992:127).

8 § Om en arbetsgivar- eller arbetstagarledamot får förhinder under en
pågående huvudförhandling eller ett annat sammanträde i ett visst mål
och därför en ledamot för den motsatta partssidan måste avträda till
följd av bestämmelsen om domförhet i 3 kap. 6 § lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister, skall den som har förordnats till ledamot
tjänstgöra före ersättare och tjänstgöringen i övrigt bestämmas av den
ordning i vilken förordnande har skett.

9 § Närmare bestämmelser om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och
domstolens sammansättning skall framgå av arbetsordningen.

I övrigt bestäms domstolens sammansättning i ett visst mål av
ordföranden i målet.

Fördelning av målen

10 § Fördelning av mål sker så snart målet har kommit in.

11 § Målen fördelas mellan ordförandena efter den turordning
målen har kommit in till domstolen. Efter beslut av den
administrativa chefen tilldelas vice ordförande mål.

Målen ska också fördelas mellan rättssekreterarna efter
turordningen. Förordning (2013:781).

12 § Vid fördelningen av mål skall arbetsbördan såvitt möjligt
fördelas jämnt.

Handläggning av målen

13 § Domstolens administrative chef för ordet när mål eller ärende
avgörs av domstolen i dess helhet eller i kollegium.

14 § Ordförandena och sådan vice ordförande som tilldelas mål leder
beredningen av de mål som har tilldelats dem och skall delta i målets
handläggning och avgörande, om inte särskilda skäl föranleder annat.

15 § Rättssekreterarna svarar, efter uppdrag som avses i 3
kap. 8 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister, för beredning och föredragning av mål som har
tilldelats dem. Rättssekreterarna hjälper i övrigt till med
målens handläggning enligt de riktlinjer och i den omfattning
som ordföranden eller, om en vice ordförande tilldelats
målet, vice ordföranden bestämmer.

En rättssekreterare får dock inte

1. avvisa ombud eller biträden,

2. döma ut viten eller andra påföljder för att förelägganden
inte följts,

3. avvisa utredningar,

4. besluta om syn,

5. besluta om ersättning för någons medverkan i mål,

6. avslå ansökningar om rättshjälp eller besluta i frågor om
byte av rättshjälpsbiträde.

Bestämmelserna i andra stycket 1, 2, 5 och 6 gäller inte
rättssekreterare som fått förordnande och uppdrag som avses i
3 kap. 8 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister. Förordning (2013:781).

16 § Rättssekreterare som fått förordnande och uppdrag som
avses i 3 kap. 8 § andra stycket lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister får hålla muntlig förberedelse. I
övrigt får rättssekreterarna hålla muntlig förberedelse
endast om ordföranden i ett visst mål eller, om en vice
ordförande har tilldelats målet, vice ordföranden beslutat om
detta. Endast efter ett sådant förordnande i ett visst mål
får rättssekreterarna hålla förhör med en part eller någon
annan eller ta upp bevis utom huvudförhandling.
Förordning (2013:781).

17 § Rättssekreterarna ska hålla ordföranden eller, om en
vice ordförande  tilldelats mål, vice ordföranden underrättad
om målen och, vid behov hämta in besked om åtgärder som bör
vidtas. Om ett mål eller en fråga som har uppkommit i ett mål
måste avgöras snabbt ska rättssekreteraren genast anmäla
detta för ordföranden eller, om målet tilldelats en vice
ordförande, vice ordföranden. Förordning (2013:781).

18 § Har upphävts genom förordning (2002:291).

19 § Har upphävts genom förordning (2002:291).

20 § Andra anställda än rättssekreterarna hjälper till med
uppgifter enligt vad Arbetsdomstolen närmare bestämmer. Den
som har tillräcklig erfarenhet får förordnas att på eget
ansvar

1. föra dagbok över målen, minnesbok över domstolens
sammanträden och arkivförteckning,

2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och
andra meddelanden,

3. vidta åtgärder i samband med delgivningar,

4. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,

5. föra anteckningar om rättshjälpskostnader,

6. utfärda lagakrafts- och diariebevis,

7. utföra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden
för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. och
avgiftsförordningen (1992:191),

8. förvalta kassamedel och betala ut förskott och
ersättningar av allmänna medel till parter, vittnen,
sakkunniga m.fl.,

9. i den utsträckning som Arbetsdomstolen bestämmer, utföra
andra arbetsuppgifter som inte enligt lag eller annan
författning måste utföras av någon som är lagfaren.
Förordning (2013:781).

21 § Mål eller en fråga som har uppkommit i ett mål skall tas upp till
prövning så snart det kan ske när

1. skyndsam handläggning föeskrivs i lag eller annan författning,

2. målet rör pågående stridsåtgärder eller förhandlingsvägran,

3. det är fråga om förordnande för tiden intill dess lagakraftägande dom
eller beslut föreligger i målet,

4. det är fråga om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.
rättegångsbalken,

5. det är fråga om återförvisning av mål till tingsrätt enligt 50 kap.
24 § rättegångsbalken,

6. det är fråga om prövningstillstånd enligt 49 kap. 12 §
rättegångsbalken.

I övrigt tas målen upp till prövning i den ordning som de har kommit in,
om inte målets beskaffenhet eller särskilda omständigheter föranleder
något annat.

Dagbok och aktbildning

22 § Vid arbetsdomstolen skall föras dagbok över inkomna mål i
huvudsaklig överensstämmelse med vad som är föreskrivet för tingsrätt.
Särskild dagbok skall föras över mål som har överklagats till domstolen.

23 § I fråga om aktbildning och vad som hänger samman därmed gäller i
tillämpliga delar vad som är föreskrivet för tingsrätt.

Handläggning av administrativa ärenden

24 § Administrativa ärenden avgörs av Arbetsdomstolen i
kollegium eller av domstolens administrative chef i den mån
annat inte framgår av denna förordning. Förordning (2002:291).

25 § Kollegium består av

ordförandena vid Arbetsdomstolen,

en av de ledamöter som avses i 3 kap. 2 § tredje stycket lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister samt följande
ledamöter av dem som anges i 3 kap. 3 § samma lag:

en som utsetts efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv,
två som utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och
Landsting eller Arbetsgivarverket, en som utsetts efter förslag
av Landsorganisationen i Sverige, en som utsetts efter förslag
av Tjänstemännens centralorganisation och en som utsetts efter
förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Om domstolen inte bestämmer något annat, inträder ledamöterna i
kollegium i den ordning som följer av 3 kap. 4 § andra stycket
lagen om rättegången i arbetstvister och 7 § denna förordning.
Förordning (2007:910).

26 § I kollegium avgörs ärenden som avser

1. fastställande av grunderna för ledamöternas tjänstgöring och
Arbetsdomstolens sammansättning,

2. andra viktigare frågor om Arbetsdomstolens organisation och
arbetsformer, och

3. anslagsframställningar. Förordning (2010:1798).

27 § I ärende i kollegium är domstolen beslutför när minst hälften av
dem som skall delta är närvarande. När ärende av större vikt handläggs
skall om möjligt samtliga närvara. Sådant ärende får avgöras i frånvaro
av den administrative chefen endast om ärendet inte tål uppskov.

28 § Arbetsdomstolens administrative chef får uppdra åt någon
annan som är anställd vid domstolen att i sitt ställe avgöra
ett visst ärende eller en grupp av ärenden.
Förordning (2002:291).

29 § Om arbetsdomstolens administrative chef är förhindrad att
tjänstgöra eller om tjänsten är ledig och har vikarie inte förordnats,
skall den i tjänsten äldste av de övriga ordförandena fullgöra den
administrative chefens arbetsuppgifter. Administrativa beslut av större
vikt får då fattas endast om det uppkommer avsevärda problem genom att
vänta.

30 § Ett ärende som avser yttrande i lagstiftningsfrågor och som inte är
en uppgift för arbetsdomstolen i kollegium avgörs gemensamt av
ordförandena.

Anställningar m.m.

31 § Bestämmelser om utnämning av ordförande tillika chef och
övriga ordförande i Arbetsdomstolen finns i lagen (2010:1390)
om utnämning av ordinarie domare. Bestämmelser om förordnande
av övriga ledamöter och ersättare finns i 3 kap. 1 § lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Arbetsdomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en
ledig anställning som ordförande som behöver tillsättas.

Bestämmelserna i 6 § anställningsförordningen (1994:373) om
information behöver inte tillämpas vid anställning av
rättssekreterare. Förordning (2013:781).

32 § Ordförandena får bestämma om förläggningen av sin semester och om
annan ledighet för sig själva.

Övergångsbestämmelser

1988:1137

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen
(1974:589) med instruktion för arbetsdomstolen skall upphöra att gälla.
Äldre bestämmelser skall dock i tillämpliga delar fortfarande gälla i
fråga om mål som handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i
tvistemål om mindre värden.

1992:127

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5, 7 och 25 §§ den 1 juli
1992, och i övrigt den 1 april 1992.