Förordning (1988:1138) med instruktion för Institutet för arbetslivsforskning

SFS nr
1988:1138
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:864
Upphävd
1995-07-01

Uppgifter

1 § Institutet för arbetslivsforskning har till uppgift att bedriva
arbetsmarknads- och arbetslivsforskning som rör relationerna på
arbetsmarknaden och i arbetslivet samt produktivitets- och
inflytandefrågor och arbetsorganisation. Förordning (1994:370).

2 § I sin forskning skall institutet

1. följa utvecklingen i andra länder inom sitt verksamhetsområde,
bl. a. genom att stödja och delta i internationellt forskarutbyte,
konferenser och liknande,

2. verka för att institutets forskningsresultat sprids och blir kända,

3. i samarbete med högskolan medverka i forskarutbildning inom
institutets verksamhetsområde och i mån av resurser medverka vid
utbildning anordnad av arbetsmarknadens parter. Förordning
(1993:661).

3 § har upphävts genom förordning (1994:685).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med
undantag av 13 §. Förordning (1993:661).

Institutets ledning

5 § Institutets direktör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Institutets styrelse består av en ordförande, direktören och högst
fem andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:955).

7 § har upphävts genom förordning (1993:661).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

Personalansvarsnämnden

9 § Institutets personalansvarsnämnd består — förutom av
direktören och personalföreträdarna — av den administrative
chefen.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1993:661).

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen skall fatta beslut

1. om institutets anslagsframställning och årsredovisning, och

2. med anledning av Riksrevisionsverkets revisionsberättelser och
revisionsrapporter. Förordning (1994:685).

Tjänstetillsättning m. m.

11 § Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som professor inrättas och tillsätts av regeringen efter
förslag av institutets styrelse.

Andra tjänster tillsätts av institutet. Förordning (1993:661).

12 § Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskoleförordningen
(1993:100) skall innehavaren av en tjänst som professor tillhöra
den fakultet som det berörda universitetet eller den berörda
högskolan efter samråd med institutet bestämmer. Professorerna
skall undervisa, handleda och examinera studenter inom
universitetets eller högskolans grundläggande högskoleutbildning
eller forskarutbildning, företrädesvis inom den senare.

I fråga om behörighet och befordringsgrunder gäller föreskrifterna i
4 kap. 8, 15 och 16 §§ högskoleförordningen (1993:100). Vad som i
16 § sägs om högskolan skall i stället gälla institutets styrelse.
Förordning (1993:661).

12 a § Tjänst som professor skall kungöras ledig till ansökan. Ämnet
för tjänsten skall bestämmas innan tjänsten kungörs ledig. Ämnet
får inte ändras så länge tjänsten har en och samma innehavare.

Innan styrelsen avger sitt förslag till tjänst som professor skall den
inhämta förslag från en tjänsteförslagsnämnd vid den fakultet som
tjänstens innehavare skall tillhöra.

De tre ledamöter i tjänsteförslagsnämnden, som avses i 6 kap. 2 § 2
högskoleförordningen (1993:100), skall, trots bestämmelserna i 6
kap. 4 § nämnda förordning, utses av institutets styrelse efter
samråd med berörd fakultetsnämnd.

Vid handläggning av ärendena i tjänsteförslagsnämnden skall
reglerna i 6 kap. 6–12 §§ högskoleförordningen gälla. Förordning
1993:661).

12 b § Styrelsens förslag till tjänst som professor skall anslås på
institutets anslagstavla.

Sökandena till tjänst som professor skall beredas tillfälle att yttra
sig över styrelsens förslag inom tre veckor från den dag anslaget
med förslaget sattes upp på institutets anslagstavla. Styrelsen skall
därefter överlämna sitt förslag och övriga handlingar i
tillsättningsärendet till regeringen. Förordning (1993:661).

13 § Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för
en bestämd tid. Förordning (1992:955).

14 § har upphävts genom förordning (1993:661).

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i
fråga om tjänst som professor.

Övergångsbestämmelser

1993:661

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Om en tjänst kungjorts ledig till ansökan före den 1 juli 1993, skall
äldre bestämmelser om tillsättning av och behörighet till tjänsten
tillämpas i tillsättningsärendet.