Förordning (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

SFS nr
1988:1139
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1423
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:830

Arbetsmarknadsverket

1 § Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och
en länsarbetsnämnd i varje län. I länsarbetsnämnderna ingår bl.a. den
offentliga arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten.

1 a § Arbetsmarknadsverket skall genom platsförmedling, vägledning,
yrkesinriktad rehabilitering och aktiva arbetsmarknadspolitiska
åtgärder hävda arbetslinjen, verka för en effektiv arbetsmarknad och
värna om de svaga gruppernas ställning på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsverket skall utforma sin verksamhet utifrån lokala
förutsättningar och behov. Arbetsmarknadsverket skall därigenom bidra
till att målen om full syssel sättning samt utveckling och framsteg i
samhället uppnås. Förordning (1995:1332).

2 § Arbetsmarknadsverket har de uppgifter som framgår av
förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
samt svarar för frågor om kontantstöd till arbetslösa och om
arbetskraft inom totalförsvaret.

2 a § Enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad
samordnad länsförvaltning i Gotlands län fullgör Länsstyrelsen
i Gotlands län under tiden den 1 januari 1998-31 december 2002
de uppgifter som ankommer på länsarbetsnämnden och vad som i
lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden skall
under den tiden i stället avse länsstyrelsen.

Under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2002 tillämpas
för Gotlands län inte 1 § första meningen, 3, 12, 27-28, 31,
39-43, 45-48 §§ i denna förordning. Förordning (1997:1290).

AMS

Uppgifter

3 § AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna
arbetsmarknadsfrågor och är chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna.

4 § AMS skall särskilt

1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten inom landet,

2. sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten vid
länsarbetsnämnderna samt följa upp och utvärdera resultatet av deras
verksamhet,

3. fördela de ekonomiska och andra resurser som står till
förfogande.

4 a § Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder
finns i förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s
strukturfonder. Förordning (1998:583).

4 b § har upphävts genom förordning (1998:583).

4 c § har upphävts genom förordning (1998:583).

5 § AMS har de totalförsvarsuppgifter som framgår av
beredskapsförordningen (1993:242). Förordning (1999:830).

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) tillämpas på AMS med undantag av
2-5, 12, 17, 21, 22, 24, 25 och 33-35 §§.

Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som an-
ges i 6-9, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning
(1995:1332).

AMS ledning

7 § AMS leds av en styrelse.

Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören, som är
myndighetens chef, samt sex andra ledamöter. Bland ledamöterna skall
det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på
arbetsmarknaden.

8 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Organisation

9 § Inom AMS finns en rådgivande nämnd, tre delegationer och en
personalansvarsnämnd.

I övrigt bestämmer AMS sin egen organisation. Förordning
(1995:1332).

10 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
AMS.

Personalansvarsnämnden

12 § Personalansvarsnämnden vid AMS prövar frågor som avses i 19 §
verksförordningen (1995:1322) för anställda inom
Arbetsmarknadsverket. Förordning (1995:1332)

13 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Den rådgivande nämnden

13 a § Hos AMS finns en rådgivande nämnd för samverkan med
representanter för arbetsgivare och arbetstagare i frågor om den
offentliga arbetsförmedlingens organisation och verksamhet samt vid
utarbetandet av riktlinjer för dess fortsatta utveckling. Förordning
(1995:1332).

13 b § Nämnden består av en ordförande och det antal ledamöter som
AMS bestämmer. Ledamöterna, förutom ordföranden, skall till lika
antal representera arbetsgivare och arbetstagare. Förordning
(1995:1332).

Delegationer

Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen

14 § Hos AMS finns en arbetslöshetsförsäkringsdelegation. Den
skall följa utvecklingen av det kontanta stödet till arbetslösa
och besluta i principiella ärenden om arbetslöshetskassor.
Förordning (1997:838).

15 § Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter
som AMS bestämmer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1332).

Kulturarbetsdelegationen

16 § Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den är rådgivande och
skall följa utvecklingen samt överväga åtgärder som kan förbättra
förhållandena på kulturarbetsmarknaden. AMS får överlämna åt
delegationen att besluta i frågor som rör kulturarbetare.

17 § Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter
som AMS bestämmer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1332).

YR-delegationen

18 § Hos AMS finns en delegation för yrkesinriktad rehabilitering
och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade
(YR-delegationen). Den är rådgivande och skall särskilt följa och
stödja utvecklingen av anställningsfrämjande åtgärder för
handikappade, verka för en samordning av statliga, kommunala och
andra åtgärder för att ta tillvara de handikappades arbetsförmåga
samt sprida information om handikappade och deras förhållanden. AMS
får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom delegationens
verksamhetsområde

19 § Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter
som AMS bestämmer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1332).

Ärendenas handläggning

20 § Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av
delegationerna eller personalansvarsnämnden.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av styrelsen.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra
sådana ärenden som avses i andra stycket. Detta gäller dock inte
föreskrifter. Förordning (1995:1332).

21 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

21 a § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 20 §
andra eller tredje stycket inte behöver föredras. Förordning
(1995:1332).

Anställning m. m.

22 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

23 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordföranden i styrelsen. Förordning (1995:1332).

24 § Ordförande och andra ledamöter i den rådgivande nämnden utses
av AMS för en bestämd tid. Andra ledamöter i nämnden än ordföranden
utses efter samråd med representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer.

Ordförande och andra ledamöter i delegationerna utses av AMS för en
bestämd tid. Förordning (1995:1332).

Länsarbetsnämnden

Uppgifter

25 § Länsarbetsnämnden är länsmyndighet för allmänna
arbetsmarknadsfrågor.

26 § Länsarbetsnämnden skall särskilt

1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten i länet, och

2. enligt AMS föreskrifter hjälpa AMS i dess verksamhet i
totalförsvaret.

26 a § Länsarbetsnämnden skall besluta om stöd från Europeiska
socialfonden för enskilda projekt inom ramen för ett fastställt
samlat programdokument (SPD) för mål 3.

För samråd i frågor om genomförandet av programdokumentet skall
länsarbetsnämnden inrätta en regional kommitté med företrädare för
berörda myndigheter, institutioner, näringslivsorganisationer,
arbetsmarknadens parter, kooperativa organisationer och andra
intresseorganisationer.

Beslut om enskilda projekt skall föregås av samråd med regionala
kommittén. Förordning (1996:1095).

Verksförordningens tillämpning

27 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på länsarbetsnämnden:

10 § om myndighetschefens informationsskyldighet,

14 § om styrelsens beslutförhet,

18 § om interna föreskrifter,

23 § om ställföreträdare,

26 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

31 § om myndighetens beslut.

Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 6-8 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning
(1995:1332).

Länsarbetsnämndens ledning

28 § Länsarbetsnämnden leds av en styrelse.

Styrelsen består av landshövdingen, som är ordförande,
länsarbetsdirektören, som är chef för myndigheten, och högst
åtta andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas
personer med särskild insikt i förhållandena på
arbetsmarknaden. Förordning (1998:145).

29 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Organisation

30 § Länsarbetsnämnden har en delegation. Dessutom bör
länsarbetsnämnden ha en arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun. Vid
länsarbetsnämnden finns också arbetsförmedlingar,
arbetsmarknadsinstitut och, vid vissa länsarbetsnämnder efter AMS
bestämmande, bl. a. verksamhet med kulturarbetsförmedling och
sjöarbetsförmedling.

Länsarbetsnämnden fastställer den närmare organisationen av den
verksamhet som uppdragits åt länsarbetsnämnden.
Förordning (1996:884).

Personalföreträdare

31 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
länsarbetsnämnden.

En personalföreträdare skall ingå i en arbetsförmedlingsnämnd. Denne
har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i nämnden. I
övrigt gäller personalföreträdarförordningen (1987:1101) i
tillämpliga delar.

32 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

33 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Samverkan med arbetsgivare och arbetstagare

33-a-§ Länsarbetsnämnden skall då så är lämpligt samråda med och
begära in synpunkter från företrädare för arbetsgivare respektive
arbetstagare. Förordning (1995:1332).

33 b § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Arbetsförmedlingsnämnden

34 § En arbetsförmedlingsnämnd är ett samarbetsorgan för att utforma
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten utifrån lokala
förutsättningar och behov. Länsarbetsnämnden skall överlåta åt
arbetsförmedlingsnämnden att besluta i frågor som
arbetsförmedlingsnämnden lämpligen bör pröva. En sådan överlåtelse
skall framför allt avse frågor där ett utökat ansvar för
arbetsförmedlingsnämnden påtagligt ökar förutsättningarna för en
lokal anpassning av verksamheten. Förordning (1996:884).

35 § Nämnden består av ordförande och det antal ledamöter som
länsarbetsnämnden bestämmer. I nämnden skall det finnas företrädare
för länsarbetsnämnden, för arbetsförmedlingen, för den eller de
kommuner som berörs, för det lokala näringslivet och för lokala
arbetstagarorganisationer.

En majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden, skall
utses på förslag av den eller de kommuner som berörs. Representanter
för lokala arbetstagarorganisationer skall utses på förslag av
berörda organisationer.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1996:884).

Delegationen

36 § Hos länsarbetsnämnden finns en rådgivande delegation för
yrkesinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska
åtgärder för handikappade.

Länsarbetsnämnden får överlämna åt delegationen att besluta i frågor
inom delegationens verksamhetsområde.

37 § Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter
som länsarbetsnämnden bestämmer. I delegationen skall det finnas
företrädare för arbetsmarknadens parter och handikapporganisationer.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1332).

Arbetsmarknadsinstitut

38 § I varje län finns ett eller flera arbetsmarknadsinstitut. De
har till uppgift att genom vägledning, arbetsprövning, arbetsträning
och andra arbetsförberedande åtgärder ge stöd till handikappade och
vissa andra arbetssökande som behöver hjälp för att få arbete.

Ärendenas handläggning

39 § Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av en
arbetsförmedlingsnämnd eller av delegationen.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till länsarbetsdirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att
de inte behöver prövas av styrelsen. Länsarbetsdirektören får
överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden.
Förordning (1995:1332).

40 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1995:1332).

40 a § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 39 §
andra stycket inte behöver föredras. Förordning (1995:1332).

41 § Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträdena med
länsarbetsnämndens styrelse och om de ärenden som tas upp vid
sammanträdena. Chefen för länsstyrelsens planeringsavdelning eller en
annan tjänsteman som länsstyrelsen utser har rätt att närvara och
yttra sig vid sammanträdena.

Anställning m. m.

42 § Länsarbetsdirektören anställs genom beslut av regeringen efter
anmälan av generaldirektören för AMS.

Andra anställningar vid länsarbetsnämnden beslutas av myndigheten.
Förordning (1995:1332).

43 §20 Andra styrelseledamöter än landshövdingen och
länsarbetsdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.
Förordning (1995:1332).

44 §21 Ordförande och andra ledamöter i arbetsförmedlingsnämnden och
i delegationen utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid.
Förordning (1995:1332).

45 § En tjänsteman hos länsarbetsnämnden är skyldig att på begäran
av länsstyrelsen delta, som föredragande eller på annat sätt, i
länsstyrelsens handläggning av ett ärende som har samband med
länsarbetsnämndens uppgifter.

Gemensamma bestämmelser

Bisysslor

46 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen
(1994:373) lämnas av AMS även i fråga om den som är
länsarbetsdirektör. Förordning (1995:1332).

Övriga bestämmelser

47 § Inom Arbetsmarknadsverkets område företräder AMS staten vid
domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett
ombud att föra myndighetens talan. Förordning (1995:1332).

48 § AMS får lämna skälig ersättning till den som är anställd i
Arbetsmarknadsverket för sakskada som har uppstått i tjänsten.

49 § har upphävts genom förordning (1995:1332).

Överklagande

50 § Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS, om något
annat inte följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1998:1134).

50 a § Bestämmelsen i 12 § förordningen (1998:579) om vissa
stöd från EG:s strukturfonder skall tillämpas i ett ärende som
avses i 26 a §. Förordning (1998:583).

51 § AMS beslut i ett överklagat ärende får endast överklagas
om det följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

AMS beslut enligt 48 § får inte överklagas.

Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något
annat följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen. Förordning (1998:1134).

Övergångsbestämmelser

1988:1139

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då
förordningen (1986:739) med instruktion för Arbetsmarknadsverket
skall upphöra att gälla.