Förordning (1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

SFS nr
1988:1140
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:908
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:425

Uppgifter

1 § Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att
avge utlåtande enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares
uppfinningar.

Sammansättning

2 § Nämnden har den sammansättning som framgår av 10 § lagen (1949:345)
om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Organisation

3 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27-28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:425).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:425).

Ärendenas handläggning

6 § Ärende om utlåtande som avses i 1 § avgörs av nämnden i dess helhet.
Innan nämnden avger ett utlåtande skall den vid behov bereda
arbetsgivaren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig.

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 § Ärendena avgörs efter muntlig förhandling eller efter föredragning.
I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

9 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål.

I 20 § anställningsförordningen (1994:373) finns särskilda
bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor.
Förordning (1994:990).

10 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad.

11 § I fråga om jäv mot ledamot gäller bestämmelserna i 4 kap.
rättegångsbalken om jäv mot domare.

Anställningar m.m.

12 § Ledamöter utses av regeringen enligt bestämmelserna i 10 § lagen
(1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

13 § Sekreteraren anställs av nämnden. Förordning (1996:425).

Överklagande

14 § Nämndens beslut i ärende om utlåtande enligt 1 § får inte
överklagas.

Nämndens beslut i administrativa ärenden får överklagas enligt 35 §
verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:425).