Förordning (1988:1141) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd;

SFS nr
1988:1141
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:371
Upphävd
1993-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens arbetsmiljönämnd har till uppgift att inom
statsförvaltningen

1. främja utvecklingen av arbetsmiljöverksamheten,

2. ge ut information och lämna råd som rör arbetsmiljöverksamheten,

3. vara fackansvarigt organ för innehållet i den partsgemensamma
utbildningen inom arbetsmiljöområdet,

4. främja, följa och föreslå forskning inom arbetsmiljöområdet,

5. på begäran av arbetsmiljöfonden yttra sig över myndigheternas och
arbetstagarorganisationernas ansökningar till fonden om bidrag för
arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöforskning.

2 § Nämnden skall arbeta i nära kontakt med de myndigheter och
organisationer — särskilt arbetarskyddsstyrelsen och stiftelsen
Statshälsan — som bedriver verksamhet inom arbetsmiljöområdet.

/r3/ Bemyndigande att meddela föreskrifter

3 § Nämnden får meddela föreskrifter om arbetsmiljöverksamheten inom
statsförvaltningen.

/r3/ Sammansättning

4 § Nämnden består av sex personer. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

För varje ledamot finns en eller två personliga ersättare.

5 § En ledamot förordnas efter förslag av Statsanställdas förbund, en
efter förslag av TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och en efter
förslag av Centralorganisationen SACO/SR. Detsamma gäller ersättarna för
dessa ledamöter.

/r3/ Organisation

6 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning m. m.

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

8 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 11 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

9 § Begränsningsförordningen (1987:1347) skall inte tillämpas på
nämnden.

/r3/ Ärendenas handläggning

10 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

11 § För beslut av nämnden i frågor som avses i 1 § krävs att samtliga
ledamöter är ense. Om enighet inte nås, skall ärendet avskrivas.

I övriga ärenden fattas besluten med tillämpning av 18 och 19 §§
förvaltningslagen (1986:223).

12 § Ärendena avgörs efter föredragning.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

13 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordföranden efter gemensamt förslag av statens
arbetsgivarverk samt organisationerna.

Vice ordföranden utses av nämnden.

14 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

/r3/ Överklagande

15 § Nämndens beslut får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

/r3/ Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
chef för kansliet.