Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

SFS nr
1988:1145
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1075
Upphävd
2010-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1158

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt
lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

2 § Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ska
inte tillämpas i fråga om sådana delar i ett fordons
bränslesystem för vilka föreskrifter har meddelats med stöd
av fordonsförordningen (2009:211).

I fråga om brandfarliga vätskor som utgör spritdryck enligt
alkohollagen (1994:1738) gäller lagen om brandfarliga och
explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen endast i fråga om yrkesmässig tillverkning av
vätskorna. Förordning (2009:234).

3 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva
om ytterligare undantag från tillämpningen av lagen (1988:868)
om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen i fråga om vissa brandfarliga eller
explosiva varor eller i fråga om viss hantering eller import.
Förordning (2008:1006).

4 § Försvarsmakten får för sin egen verksamhet, efter samråd
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreskriva om
undantag från tilllämpningen av lagen (1988:868) om
brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Undantagen får gälla endast vid
fältmässig övning, under höjd beredskap och när det finns skäl
av synnerlig betydelse för landets säkerhet.
Förordning (2008:1006).

Brandfarliga varor

5 § Till brandfarliga varor hänförs

1. brandfarliga gaser,

2. brandfarliga vätskor,

3. de brandreaktiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap anger eller som är hänförliga till de klasser som
myndigheten föreskriver.

Om en brandfarlig vara innehåller ett explosivämne ska såvitt
gäller tillstånd och tillsyn de bestämmelser i lagen (1988:868)
om brandfarliga och explosiva varor och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen tilllämpas som gäller för explosiva
varor.

Om en brandreaktiv vara har explosiva egenskaper men inte
innehåller ett explosivämne får Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap föreskriva att bestämmelserna om explosiva varor
i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska tillämpas.
Detta gäller dock inte de bestämmelser som rör tillstånd och
tillsyn. Förordning (2008:1006).

6 § Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en
temperatur av 20 C kan bilda en antändbar gasblandning med
luft.

Med brandfarliga vätskor avses

1. de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än
100 C,

2. de blandningar innehållande brandfarliga vätskor enligt 1
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om hur flampunkten ska bestämmas. Brandfarliga
vätskor klassificeras enligt de närmare föreskrifter som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar.
Förordning (2008:1006).

7 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätta
och ge ut en förteckning över brandfarliga varor. Förteckningen
ska innehålla de uppgifter om varorna som behövs från brand-
och explosionssynpunkt. I fråga om brandfarliga gaser och
brandfarliga vätskor behöver förteckningen endast innehålla de
vanligen förekommande varorna. Förordning (2008:1006).

Explosiva varor

8 § Till explosiva varor hänförs varor som består av eller
innehåller explosivämnen.

Med explosivämnen avses fasta eller flytande ämnen eller
blandningar av sådana ämnen som kan bringas till snabb kemisk
reaktion, varvid energi frigörs i form av tryckvolymarbete
eller värme.

Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller
pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är
avsedda för nöjesändamål.

Explosiva varor klassificeras enligt de närmare föreskrifter
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar.
Bestämmelser om vilka explosiva varor som utgör krigsmateriel
finns i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar beslut om
ett ämne är att anse som explosivämne. Förordning (2008:1006).

9 § Explosiva varor får hanteras eller importeras endast av den
som fyllt 18 år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om
undantag från åldersgränsen för

1. sådana fyrverkeripjäser som är anpassade för inomhusbruk,
och

2. andra explosiva varor än fyrverkeripjäser om det finns
anledning med hänsyn till användningsområdet.
Förordning (2008:1006).

10 § För att en explosiv vara ska få hanteras eller importeras,
krävs att den är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap eller har gått igenom någon annan form av bedömning
av överensstämmelse som ska godtas enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

För att en fyrverkeripjäs ska få godkännas av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap krävs att den

1. har annat huvudsakligt syfte än att avge knall, eller

2. är anpassad för inomhusbruk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om
undantag från kraven.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätta en
förteckning över godkända explosiva varor och över varor som
införts till landet efter sådan bedömning av överensstämmelse
som avses i första stycket. Förordning (2008:1006).

10 a § Bestämmelsen i 10 a § första stycket lagen (1988:868) om
brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska
sprängämnen som

1. i små mängder behövs enbart för

a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade
sprängämnen,

b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling och
provning av utrustning för detektering av sprängämnen,
eller

c) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av
brottsutredningsmetoder eller rättsvetenskapliga ändamål,

2. hanteras av tillsynsmyndigheterna i samband med deras
tillsyn över dessa, eller

3. utgör beståndsdel i godkända militära anordningar som
innehas av Försvarsmakten eller polisen den 1 januari 2007
eller som tillverkas inom tre år därefter.

För att få utnyttja undantagen i första stycket 1 krävs
tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1006).

10 b § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
närmare föreskrifter om vad som ska avses med plastiska
sprängämnen enligt 10 a § lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor samt om hur märkningen av sådana sprängämnen
ska ske.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, efter samråd
med Försvarsmakten, meddela närmare föreskrifter om vad som ska
avses med godkända militära anordningar i 10 a § 3.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap beakta vad som följer av
internationella överenskommelser om märkning av plastiska
sprängämnen som Sverige har åtagit sig att följa.
Förordning (2008:1006).

11 § Beslut om godkännande skall innehålla

1. uppgifter om hur varan skall klassificeras,

2. uppgifter om de villkor som skall gälla för varan, och

3. de upplysningar som i övrigt behövs. Förordning (1995:1039).

12 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska återkalla
ett godkännande av en explosiv vara om ändrade förhållanden
föranleder att varan inte längre bör vara godkänd.
Förordning (2008:1006).

Skyldigheter vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

13 § Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras på sådant sätt
att de kan antändas är det förbjudet att röka eller vidta andra
åtgärder som kan ge upphov till öppen eld eller till farliga gnistor
eller annat som kan antända varorna. Gäller förbudet där sådana varor
hanteras yrkesmässigt, skall anslag finnas om förbudet om inte
tillsynsmyndigheten medger annat.

14 § Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras
yrkesmässigt ska, om inte tillsynsmyndigheten medger annat,
anslag finnas, som upplyser om brand- och explosionsriskerna
(varningsanslag). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får meddela föreskrifter om att sådana anslag ska finnas även
på platser, där hanteringen inte är yrkesmässig.
Förordning (2008:1006).

15 § Brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras i större
mängd än att förvaringen är betryggande från brand- och
explosionssynpunkt.

Olika slag av sådana varor får inte förvaras tillsammans eller med
andra varor, om riskerna för skada genom brand eller explosion
därigenom ökar.

16 § Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte
förpackas tillsammans eller med andra varor, om riskerna för skada
genom brand eller explosion därigenom ökar.

17 § Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall vidta
åtgärder till skydd mot att obehöriga kommer åt varorna.

Förlust av explosiva varor skall omedelbart anmälas till
polismyndigheten.

Den som innehar explosiva varor utan att ha tillstånd till det skall
omedelbart underrätta polismyndigheten.

18 § I en yrkesmässig verksamhet skall tillståndshavaren kunna
redovisa innehavet av explosiva varor.

19 § Inträffar en brand- eller explosionsolycka vid tills-
tåndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor
eller vid hantering av sådana varor inom Försvarsmakten,
Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket, skall den
som ansvarar för verksamheten snarast underrätta tillsyns-
myndigheten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar ett
tillbud som har inneburit allvarlig risk för en sådan olycka.
Förordning (1998:60).

Tillstånd

Undantag från tillståndsplikten

20 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och den eller
de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten behöver
inte ha tillstånd till hantering av brandfarliga varor.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
polismyndigheten behöver inte ha tillstånd till hantering av
explosiva varor.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk och
Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för

1. tillverkning av explosiva varor,

2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är
jämförbar med tillverkning,

3. förvaring av explosiva varor på fasta platser,

4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.

Tillstånd behövs inte för hantering av brandfarliga varor som
avser transport i sådan rörledning för vilken koncession har
meddelats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller
enligt naturgaslagen (2000:599). Förordning (2008:1006).

21 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får medge att
kravet på tillstånd till hantering ersätts med en anmälan till
tillsynsmyndigheten eller med annat särskilt krav.
Förordning (2008:1006).

Tillståndsmyndigheter

22 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor
om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och
Fortifikationsverket.

Frågor om tillstånd till yrkesmässig hantering och hantering i
större mängd av brandfarliga varor i övriga fall prövas av den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet i den kommun där hanteringen ska bedrivas.
Förordning (2008:1006).

23 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor
om tillstånd till

1. tillverkning, bearbetning, behandling, förstöring, underhåll
och återvinning av explosiva varor,

2. annan hantering eller import av explosiva varor, som sker i
anslutning till sådan hantering som nämns i 1,

3. överföring, och

4. sådan hantering av explosiva varor som nämns i 20 § andra
stycket inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

Frågor om tillstånd till hantering eller import av explosiva
varor i övriga fall prövas av polismyndigheten i det distrikt
där verksamheten ska bedrivas. Gäller frågan förvaring i
flyttbart förråd och ska förvaringen ske i fler än ett
distrikt, ska frågan prövas av polismyndigheten i det distrikt
där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska
bedrivas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva att
enklare ärenden enligt första stycket 1-3, ska prövas av
polismyndigheten enligt andra stycket. Förordning (2008:1006).

24 § Generellt undantag från förbudet enligt 13 § meddelas av
tillståndsmyndigheten.

Undantag för enstaka tillfällen och vid hantering som inte är
tillståndspliktig meddelas av tillsynsmyndigheten.

Undantag enligt första och andra stycket skall meddelas att gälla
för viss tid och får förenas med villkor.

Handläggning av tillståndsärenden

25 § Tillståndsmyndigheten skall efter ansökan ge förhandsbesked om
en tillståndspliktig hantering kan tillåtas på en viss plats.

26 § Innan en sådan nämnd som avses i 22 § meddelar ett
tillstånd eller ger ett förhandsbesked, ska nämnden, om inte
omständigheterna i ärendet gör det onödigt, samråda med

1. den eller de kommunala nämnder som svarar för
räddningstjänsten,

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

3. de andra kommunala eller statliga myndigheter vilkas
verksamhetsområde berörs av ärendet.
Förordning (2008:1006).

27 § Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller
polismyndigheten meddelar tillstånd till hantering eller ger
förhandsbesked ska de, om inte omständigheterna i ärendet gör
det onödigt, samråda med varandra och med

1. en sådan nämnd som avses i 22 §,

2. den eller de kommunala nämnder som svarar för
räddningstjänsten,

3. de andra kommunala och statliga myndigheter vilkas
verksamhetsområde berörs av ärendet. Förordning (2008:1006).

28 § Tillstånd till tillverkning av sådana explosiva varor som
utgör krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel
får endast meddelas den som har fått tillstånd enligt den lagen
eller den som i den lagen har undantagits från tillståndsplikt.
Förordning (1998:60).

29 § Villkor som tillståndsmyndigheter anger får avvika från de
föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har meddelat, om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
medger det. Förordning (2008:1006).

30 § Den som har fått tillstånd får inte påbörja hanteringen förrän
tillståndsmyndigheten har beslutat att medge detta efter avsyning av
de anordningar och anläggningar som skall användas för hanteringen.

Tillsynsmyndigheten får medge att en anordning eller en anläggning
tas i bruk för provning eller liknande förberedelse (försöksdrift)
innan ett sådant beslut lämnats. Förordning (1995:1039).

31 § Tillståndshavaren eller hans ombud skall kallas att närvara vid
avsyning enligt 30 §. Företrädare för de myndigheter med vilka samråd
ägt rum i tillståndsärendet skall också ges tillfälle att närvara.
Vid avsyning som rör hantering av brandfarliga varor skall en
företrädare för en sådan nämnd som avses i 20 § närvara. Förordning
(1991:1623).

31 a § I ett ärende om tillstånd ska beslut meddelas av
tillståndsmyndigheten inom tre månader efter det att en
fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökande när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1158).

31 b § Om tillståndsmyndigheten begär att sökanden ska ge in
certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att
ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta
motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att
dokumentet ska ges in i original eller i bestyrkt kopia eller
i form av en auktoriserad översättning. Förordning (2009:1158).

Särskilda villkor

32 § För att förenklade förfaranden som avses i 4 kap. 2 §
tullagen (2000:1281) ska få användas beträffande explosiva
varor av någon annan än den som har tillstånd att importera
varorna, krävs medgivande av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.

Försäljning av explosiva varor enligt 4 § lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m. får ske endast till den som har tillstånd att inneha
varorna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer
vad som ska göras med explosiva varor som inte kan säljas.
Förordning (2008:1006).

33 § Den som har tillstånd att överlåta explosiva varor skall
förvissa sig om att förvärvaren har rätt att inneha explosiva varor
av det slag och i den mängd som överlåtelsen avser.
Förordning (1996:72).

34 § Om ett tillstånd att inneha explosiva varor har upphört att
gälla, skall den som innehar varorna hantera dem på sätt som
tillståndsmyndigheten anger.

35 § En ny innehavare av en verksamhet i vilken ingår hantering som
fordrar tillstånd skall ansöka om nytt tillstånd inom tre månader
från dagen för innehavarskiftet. Innan en sådan ansökan har prövats
slutligt, skall den nye innehavaren anses inneha tidigare meddelade
tillstånd under förutsättning att han utsett en föreståndare för
hanteringen.

Ett dödsbo eller ett konkursbo jämställs med ny innehavare.

Föreståndare

36 § Följande tillstånds- eller koncessionshavare skall utse
en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och
därefter underrätta tillsynsmyndigheten om utsedda
föreståndare. Detta gäller den som har

1. tillstånd till hantering av brandfarliga varor,

2. tillstånd till överföring eller annan hantering eller import
av explosiva varor, eller

3. koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar
eller enligt naturgaslagen (2000:599) för att begagna en
rörledning för transport av en brandfarlig vara.

Föreståndare för överföring och annan tillståndspliktig
hantering eller import av explosiva varor skall godkännas av
tillståndsmyndigheten. Förordning (2004:711).

37 § En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften samt ha
goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras
och den verksamhet som importen eller hanteringen ingår i.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om
särskilda krav på kompetens hos föreståndare.

Föreståndaren ansvarar för att importen eller hanteringen
bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. En
tillståndshavare ska se till att föreståndare ges de
befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska
kunna fullgöra detta ansvar. Förordning (2008:1006).

Tillsyn

37 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den
lokala tillsynen över myndighetens hantering och import av
brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den lokala
tillsynen över hanteringen och importen av brandfarliga och
explosiva varor vid Försvarsmakten, Försvarets materielverk och
Fortifikationsverket. Försvarsmakten får i samråd med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i stället för
myndigheten utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets
materielverks och Fortifikationsverkets hantering och import av
sådana varor. Förordning (2008:1006).

38 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om hur tillsynen ska organiseras.
Förordning (2008:1006).

39 § En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och
undersökning av prov ska i den utsträckning och i den ordning
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver
ersättas av den vars verksamhet provtagningen och
undersökningen avser. Förordning (2008:1006).

Avgifter

40 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om avgifter för sin verksamhet enligt lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen. Avgifterna får tas ut av
dem som här i landet tillverkar eller hit importerar
brandfarliga eller explosiva varor eller som projekterar eller
uppför anläggningar för sådana varor.

Avgifterna får tas ut preliminärt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får sätta ned
sådana avgifter om det finns särskilda skäl.
Förordning (2008:1006).

40 a § Avgifter tas ut för prövning enligt denna förordning av
ansökan om sådana tillstånd eller godkännanden som anges i andra
stycket och som meddelas av en polismyndighet.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd till förvaring i mindre
förbrukningsförråd av explosiva varor
(23 § 2 stycket) 1

Tillstånd till förvaring i större
förbrukningsförråd av explosiva varor
(23 § 2 stycket) 2

Tillstånd till förvaring i upplagsmagasin
(23 § 2 stycket) 3

Tillstånd till saluförande av explosiva varor
(23 § 2 stycket) 4

Tillstånd till import av explosiva varor
(23 § 2 stycket) 2

Godkännande av föreståndare
(36 § 3 stycket) 1

Tillstånd till annan hantering av explosiva
varor
(23 § 2 stycket) 2

Om ett ärende om godkännande av föreståndare prövas tillsammans med
ett annat ärende som anges i andra stycket skall avgift för det
förstnämnda ärendet inte tas ut. Förordning (1994:1380).

Vissa bemyndiganden m.m.

41 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
ytterligare föreskrifter som avses i 6-11 §§ lagen (1988:868)
om brandfarliga och explosiva varor samt besluta om förbud
enligt 12 § samma lag. Förordning (2008:1006).

42 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hantering av
brandfarliga och explosiva varor inom sitt eget, Försvarets
materielverks och Fortifikationsverkets område.

Sådana föreskrifter ska utfärdas i samråd med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1006).

43 § Försvarsmakten och Försvarets materielverk ska, var och en
inom sitt område, i varje särskilt fall samråda med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap innan beslut fattas om
transport som sker under ledning av militärt befäl eller annan
person som förordnats av Försvarsmakten respektive Försvarets
materielverk om transporten avser sådana explosiva varor som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger.
Förordning (2008:1006).

44 § Innan en myndighet med stöd av 41 eller 42 § utfärdar
föreskrifter som berör en annan myndighets verksamhetsområde skall
samråd ske med den myndigheten.

Om myndigheterna inte kan enas vid samråd enligt 42 eller 43 §,
skall frågan avgöras av regeringen.

45 § Har en innehavare av tillstånd enligt lagen (1988:868) om
brandfarliga och explosiva varor dömts för brott mot
bestämmelserna i lagen eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen ska åklagaren snarast underrätta Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Om någon annan myndighet har
meddelat tillståndet, ska även denna myndighet underrättas.
Förordning (2008:1006).

Bestämmelser om vissa äldre tillstånd

46 § En innehavare som efter den 30 juni 1994 vill fortsätta att
utnyttja ett tillstånd, som har meddelats enligt äldre bestämmelser
om brandfarliga och explosiva varor att gälla tills vidare, skall
före den 1 juli 1994 hos den berörda tillståndsmyndigheten enligt 22
och 23 §§ anmäla att tillståndet fortfarande utnyttjas. Förordning
(1995:1039).

Övergångsbestämmelser

1988:1145

1. Denna förordning1 träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Genom förordningen upphävs

— förordningen (1949:341) om explosiva varor,

— förordningen (1957:232) om explosiva varor för försvarets behov
m.m.,

— förordningen (1961:568) om brandfarliga varor,

— förordningen (1962:500) om brandfarliga varor som omhänderhas av
försvarsmakten, m. m.,

— kungörelsen (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa
kemikalier,

— kungörelsen (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm.

3. Om det i en annan förordning hänvisas till bestämmelser som
ersätts genom bestämmelser i den nya förordningen, skall i stället de
nya bestämmelserna tillämpas.

1995:600

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 22 §, den 1 juli 1995
och i övrigt den 1 juli 1996. Sådan hantering av brandfarliga varor
inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk som bedrivs vid
utgången av juni 1996 och för vilken tillstånd därefter behövs till
följd av denna förordning får, under förutsättning att ansökan om
tillstånd görs före den 1 juli 1997, fortsätta att bedrivas utan
tillstånd till dess ansökningen slutligen har prövats.

2009:1158

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ärenden som inkommit till
myndigheten efter ikraftträdandet.