Förordning (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor

SFS nr
1988:1147
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1515
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1183

Uppgifter

1 § Regeringskansliets förvaltningskontor är ett gemensamt förvaltnings-
och arbetsgivarorgan för frågor som enbart rör statsrådsberedningen,
departementen, utrikesrepresentationen, förvaltningskontoret eller
kommittéerna.

Förvaltningskontoret får också fullgöra begränsade förvaltningsuppgifter
åt andra statliga myndigheter.

2 § Förvaltningskontoret skall särskilt

1. besluta i gemensamma frågor om löner, arvoden och
arbetsgivarpolitik,

2. besluta föreskrifter i gemensamma frågor om ekonomiadministration
samt personal och personaladministration,

3. besluta i gemensamma frågor om service, administration och
rationalisering,

4. bereda ärenden dels om fördelning av resurser inom
regeringskansliet i samband med organisationsförändringar, dels om
andra resursförändringar och om ändringar av arbetsorganisationen,

5. besluta i gemensamma ADB-frågor och samordna departementens
ADB-utveckling,

6. besluta om fördelning av lokaler i regeringskansliet,

7. samordna och besluta om avtal om gemensamma inköp av varor och
tjänster.

Vad som sägs i 3, 4, 6 och 7 gäller dock inte i fråga om
utrikesrepresentationen. Förordning (1995:1183).

3 § Förvaltningskontoret företräder staten som arbetsgivare, när det
gäller att

1. fastställa arvoden och andra anställningsvillkor för
arvodesanställda, i den utsträckning villkoren inte är reglerade i
centrala kollektivavtal och om regeringen eller statens arbetsgivarverk
inte bestämmer något annat,

2. träffa kollektivavtal, i den utsträckning det kan ske enligt centrala
kollektivavtal och om regeringen eller statens arbetsgivarverk inte
bestämmer något annat,

3. utöva befogenheter eller fullgöra skyldigheter enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivavtal i
andra fall än som följer av 2, om regeringen eller statens
arbetsgivarverk inte bestämmer något annat.

4 § Förvaltningskontoret får inom det område som avses i 3 § besluta att
staten i vissa ärenden eller grupper av ärenden skall företrädas av
statsrådsberedningen eller av ett departement.

5 § I departementsförordningen (1982:1177) finns bestämmelser som gäller
också för förvaltningskontoret.

Regeringskansliets förvaltningsstyrelse

6 § Förvaltningskontoret leds av regeringskansliets
förvaltningsstyrelse, som består av högst åtta personer. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (1994:1196).

6 a § har upphävts genom förordning (1995:325).

Regeringskansliets förvaltningsdelegation

7 § Förvaltningsstyrelsen biträds av en delegation, regeringskansliets
förvaltningsdelegation. Denna består av en ordförande, en vice
ordförande och lika många andra ledamöter som det finns departement.

Förvaltningsstyrelsens ordförande är ordförande också i delegationen.
En annan ledamot i både förvaltningsstyrelsen och delegationen är vice
ordförande.

För varje ledamot i delegationen, utom för ordföranden, finns en
personlig ersättare. Förordning (1994:1196).

Organisation

8 § Arbetet i förvaltningskontoret leds närmast under
förvaltningsstyrelsen av en förvaltningsdirektör.

I övrigt bestämmer förvaltningskontoret i en arbetsordning eller i
särskilda beslut sin egen organisation. Förordning (1994:1196).

Handläggningen i förvaltningsstyrelsen

9 § Förvaltningsstyrelsen beslutar i frågor som skall avgöras av
förvaltningskontoret.

Förvaltningsstyrelsen får, utom i fråga om sådana föreskrifter som
avses i 2 § första stycket 2, i arbetsordningen eller i särskilda
beslut lämna över till förvaltningsdirektören, någon annan tjänsteman
eller en av förvaltningsstyrelsen särskilt tillsatt arbetsgrupp inom
regeringskansliet att avgöra frågor som är av det slaget att de inte
behöver prövas av förvaltningsstyrelsen. Förordning (1995:1183).

10 § Förvaltningsstyrelsen är beslutför när ordföranden och minst
två andra ledamöter är närvarande. Förordning (1994:1196).

11 § Vid förvaltningsstyrelsens sammanträden har
förvaltningsdirektören rätt att närvara och yttra sig.

Förvaltningsstyrelsen kan besluta att en ledamot av
förvaltningsdelegationen får närvara och yttra sig vid ett
sammanträde som rör en särskild fråga.

Förvaltningsstyrelsen bör, om inte särskilda skäl talar mot det, låta
företrädare för regeringskansliets arbetstagarorganisationer få närvara
och yttra sig vid sammanträdena i frågor som inte rör
förvaltningsstyrelsens roll som arbetsgivarföreträdare.
Förordning (1994:1196).

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att förvaltningsstyrelsen
inte hinner sammanträda för att behandla det, får ordföranden besluta
ensam i närvaro av förvaltningsdirektören. Ett sådant beslut skall
anmälas vid nästa sammanträde med förvaltningsstyrelsen.
Förordning (1994:1196).

13 § I ärenden av större vikt skall förvaltningsstyrelsen inhämta
yttrande från förvaltningsdelegationen. Förordning (1994:1196).

Handläggningen i förvaltningsdelegationen

14 § Förvaltningsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

15 § Vid delegationens sammanträden har ledamöterna i
förvaltningsstyrelsen och förvaltningsdirektören rätt att närvara
och yttra sig. Förordning (1994:1196).

16 § Delegationen kan på eget initiativ lägga fram förslag till
förvaltningsstyrelsen. Förordning (1994:1196).

Gemensamma bestämmelser om handläggningen

17 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

18 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs enligt 9 § andra stycket inte behöver föredras.

Förvaltningskontorets beslut

19 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

— dagen för beslutet,

— beslutets innehåll,

— vem som har fattat beslutet,

— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,

— vem som har varit föredragande.

Arkiv

20 § Föreskrifter om arkiv finns i förordningen (1992:157) om arkiv
hos regeringskansliet. Förordning (1995:1183).

Tjänstetillsättningar m.m.

21 § Regeringen utser ordförande, vice ordförande och andra ledamöter i
förvaltningsstyrelsen för en bestämd tid. Förordning (1994:1196).

22 § Statsrådsberedningen och varje departement utser var sin ledamot i
förvaltningsdelegationen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Regeringen utser en av ledamöterna att vara vice ordförande för en
bestämd tid.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

23 § Förvaltningsdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
förvaltningsdirektören.

Andra tjänster tillsätts av förvaltningskontoret. Förordning (1990:898).

Överklagande

24 § Förvaltningskontorets, statsrådsberedningens eller ett departements
beslut i ärenden som avses i denna förordning får överklagas bara om det
gäller en fråga som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivaren
och om det får ske enligt annars gällande föreskrifter.

I ärenden som avses i 23 § tredje stycket skall dock 30 §
verksförordningen (1987:1100) tillämpas. Förordning (1990:898).