Kyrkofondsförordning (1988:1148)

SFS nr
1988:1148
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1230
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:251

Inledande bestämmelse

1 § Begreppen pastorat, bidragsår och medelskattekraft har i denna förordning
samma betydelse som i 42 kap. 2 och 3 §§ kyrkolagen (1992:300).
Förordning (1992:1102).

Förvaltningen av kyrkofonden

2 § Kyrkofondens styrelse utför de förvaltningsuppgifter i fråga om
kyrkofonden som den enligt 42 kap. kyrkolagen (1992:300),
förordningen (1994:250) om förvaltningen av kyrklig jord m. m.,
denna förordning eller särskilda regeringsbeslut skall utföra.

Kyrkofonden förvaltas i övrigt av Kammarkollegiet. I frågor av
större vikt bör Kammarkollegiet samråda med Kyrkofondens
styrelse. Förordning (1994:251).

3 § Kyrkofonden skall förvaltas utan sammanblandning med andra medel.

För förvaltningen gäller vad som föreskrivs i förordningen (1987:778)
om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning, om något
annat inte följer av 42 kap. 12 § kyrkolagen (1992:300).
Förordning (1992:1102).

Budget för kyrkofonden

4 § Regeringen fastställer årligen budget för kyrkofonden.

5 § Kyrkofondens styrelse skall senast den 15 oktober till regeringen ge
in förslag till budget för kyrkofonden för nästkommande år.

Vissa anslag och bidrag ur kyrkofonden
Beslutande myndighet

6 § Kyrkofondens styrelse beslutar om följande anslag och bidrag ur
kyrkofonden:

1. extra utjämningsbidrag enligt 42 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300),

2. stiftsbidrag enligt 42 kap. 21 § kyrkolagen,

3. kyrkobyggnadsbidrag enligt 42 kap. 22 § kyrkolagen,

4. kostnader för kyrkomötet och dess myndigheter enligt 42 kap.
11 § 1 kyrkolagen,

5. förvaltningskostnader för Ärkebiskopsämbetet enligt 42 kap.
11 § 3 kyrkolagen,

6. kostnader för verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkans stiftelse för
rikskyrklig verksamhet enligt 42 kap. 11 § 4 kyrkolagen,

7. kostnader för annan rikskyrklig verksamhet som inte regleras i lag
eller någon annan författning. Förordning (1992:1102).

Anslag och bidrag till rikskyrklig verksamhet

7 § Ansökan om anslag eller bidrag för nästkommande år till sådana
kostnader som avses i 6 § 4–6 skall göras hos Kyrkofondens styrelse
senast den 15 september.

8 § Ansökan om bidrag för nästkommande år till sådana kostnader som
avses i 6 § 7 skall göras hos Svenska kyrkans centralstyrelse senast
den 1 juli.

Centralstyrelsen skall senast den 15 september med eget yttrande ge in
en sammanställning av bidragsansökningarna till Kyrkofondens styrelse.

Extra utjämningsbidrag

9 § Extra utjämningsbidrag enligt 42 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300) får
beviljas, om det allmänna utjämningsbidraget inte ger tillfredsställande
utjämningseffekt.

Ansökan om extra utjämningsbidrag skall göras skriftligen hos Kyrkofondens
styrelse senast den 15 april året före bidragsåret. Om det finns särskilda
skäl får extra utjämningsbidrag beviljas även utan ansökan.

Till ett pastorats ansökan om extra utjämningsbidrag skall fogas ett yttrande
från stiftsstyrelsen. Förordning (1992:1102).

Stiftsbidrag

10 § Ansökan om stiftsbidrag skall göras skriftligen hos Svenska kyrkans
centralstyrelse före februari månads utgång året före bidragsåret.

Till ansökan skall fogas stiftsstyrelsens planer över resursbehoven under
kommande verksamhetsår samt yttrande från domkapitlet.

Centralstyrelsen skall före april månads utgång året före bidragsåret med eget
yttrande till Kyrkofondens styrelse ge in de ansökningar om stiftsbidrag som
har kommit in till centralstyrelsen.

11 § har upphävts genom förordning (1992:1102).

12 § har upphävts genom förordning (1992:1102).

Kyrkobyggnadsbidrag

13 § Kyrkobyggnadsbidrag enligt 42 kap. 22 § kyrkolagen (1992:300) får
beviljas ett pastorat som behöver ett sådant bidrag för underhåll och
restaurering av en kulturhistoriskt värdefull kyrka.
Förordning (1992:1102).

14 § Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag skall göras skriftligen hos Kyrkofondens
styrelse före november månads utgång.

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Svenska kyrkans central-
styrelse och stiftsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över
ansökningarna. Förordning (1991:109).

Lån ur kyrkofonden

15 § Frågor om lån ur kyrkofonden prövas av Kammarkollegiet.

Utbetalningar ur kyrkofonden m. m.

Uppgifter till underlag för utbetalningar m. m.

16 § Statistiska centralbyrån skall senast den 25 augusti året före bidrags-
året lämna Kyrkofondens styrelse preliminär uppgift om medelskattekraften.

17 § Skattemyndigheten skall varje år lämna Kyrkofondens styrelse uppgift för
varje pastorat och stiftssamfällighet om det antal skattekronor på vilket
församlingsskatt för närmast föregående kalenderår skall beräknas. Uppgifter
om uppskattat utfall av taxeringen skall lämnas senast den 25 augusti och
uppgifter om den avslutade taxeringen senast den 28 december.
Förordning (1990:1286).

Avräkning av kyrkoavgifter och utjämningsbidrag

18 § Allmän kyrkoavgift påförs pastoraten med en tolftedel varje
kalendermånad och avräknas mot det förskott på församlingsskatt
som skattemyndigheten varje gång betalar ut.

Utjämningsbidrag tillgodoräknas och tillförs pastoraten och
stiftssamfälligheterna på motsvarande sätt. Kyrkofondens styrelse
får dock besluta att extra utjämningsbidrag skall betalas ut till
pastoraten och stiftssamfälligheterna på annat sätt.
Förordning (1994:251).

19 § Under januari och februari månad kan regleringen av avgifter och allmänt
utjämningsbidrag vara preliminär. Från och med mars månad skall den vara
slutlig. Under mars månad skall även rättelse ske av de regleringar som har
skett under januari och februari månad.

20 § Skattemyndigheterna skall den 25 i varje kalendermånad genom Skatte-
myndigheten i Stockholms län till Kammarkollegiet redovisa resultatet av
regleringen av avgifter och bidrag vid det närmast föregående utbetalnings-
tillfället. På motsvarande sätt skall skattemyndigheterna till kyrkofonden
föra över de medel som tillkommer fonden. Om redovisningen utvisar att summan
av bidragen överstigersumman av avgifter skall Kammarkollegiet före kalender-
månadens utgång till skattemyndigheterna genom Skattemyndigheten i Stockholms
län föra över mellanskillnaden. Förordning (1990:1286).

21 § Kyrkofondens styrelse skall ge skattemyndigheterna nödvändigt underlag
för regleringen av avgifter och bidrag. Förordning (1990:1286).

Vissa andra utbetalningar

22 § Bidrag och kostnader som avses i 42 kap. 10 § 2–5 och 11 § 1–6 kyrko-
lagen (1992:300) betalas ut av Kammarkollegiet. Detsamma gäller extra
utjämningsbidrag som skall betalas ut enligt 18 § andra stycket sista meningen
denna förordning. Förordning (1992:1102).

Inskränkning av utjämningsbidrag

23 § Den i 42 kap. 24 § kyrkolagen (1992:300) angivna nivån skall utgöra
20 öre över medelutdebiteringen av församlingsskatt i landet.
Förordning (1992:1102).

Överklagande av beslut

24 § Beslut av Kyrkofondens styrelse enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1988:1148

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1971:861) om kyrkliga
kostnader.

3. För bidragsåret 1989 får kyrkofondens styrelse besluta om
stiftsbidrag utan ansökan.

4. För bidragsåret 1990 får kyrkofondens styrelse besluta att ansökan om
stiftsbidrag och kyrkobyggnadsbidrag får göras vid en senare tidpunkt än
som anges i 10 och 14 §§.

5. Om kyrkofondens styrelse enligt punkt 10 i övergångsbestämmelserna
till kyrkofondslagen (1988:182) beslutat att allmänt utjämningsbidrag
skall utgå till annan kyrklig kommun än som avses i 2 § kyrkofondslagen,
skall vad som sägs i förordningen om pastorat också avse sådan kyrklig
kommun.

6. Om det i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till
en föreskrift som ersatts genom en föreskrift i denna förordning
tillämpas i stället den nya föreskriften.

1991:109

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991 och tillämpas första
gången i fråga om bidragsåret 1993.

1992:1102

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Kostnader för försäkringsförmåner som avses i 15 § lagen (1992:301)
om införande av kyrkolagen betalas ut av Kammarkollegiet.