Förordning (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse

SFS nr
1988:1149
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:57

Uppgifter

1 § Kyrkofondens styrelse har till uppgift att

1. upprätta förslag till budget för kyrkofonden enligt 5 §
förordningen (1996:1230) om kyrkofonden,

2. besluta om bidrag från och avgifter till kyrkofonden
enligt 42 kap. 22-27 §§ kyrkolagen (1992:300) och 6-8 §§
förordningen (1996:1230) om kyrkofonden, och

3. i övrigt fullgöra de förvaltningsuppgifter i fråga om
kyrkofonden som regeringen bestämmer. Förordning (1997:57).

Organisation m.m

2 § Hur styrelsen är sammansatt och hur ledamöter och
ersättare skall utses framgår av 42 kap. 4-7 §§ kyrkolagen
(1992:300).

Bland sina ledamöter väljer styrelsen en vice ordförande.
Förordning (1997:57).

3 § Kammarkollegiet utför kansligöromål åt styrelsen enligt avtal mellan
styrelsen och kollegiet.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Kyrkofondens styrelse:

18 § om interna förskrifter,

31 § om myndighetens beslut och

35 § om överklagande. Förordning (1996:233).

Ärendenas handläggning

5 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

6 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden, ledamot av styrelsen eller till någon tjänsteman i kammarkollegiet
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
styrelsen.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda
beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver
föredras.

8 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får
begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.