/r1/ Förordning (1988:1150) om expediering av beslut om ändringar i pastoratsindelningen m. m.;

SFS nr
1988:1150
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1109
Upphävd
1993-01-01

När ett beslut om ändring i den territoriella pastoratsindelningen eller
om samfällighetsbildning enligt 3 eller 5 kap. kyrkliga indelningslagen
(1988:185) har vunnit laga kraft skall en kopia av beslutet sändas till

— riksskatteverket,

— kammarkollegiet,

— kyrkofondens styrelse,

— statistiska centralbyrån,

— länsstyrelsen,

— skattemyndigheten,

— svenska kyrkans centralstyrelse,

— domkapitlet,

— egendomsnämnden.
Förordning (1990:1287).