/r1/ Förordning (1988:1151) med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd;

SFS nr
1988:1151
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS1992:430
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Länsstyrelsernas organisationsnämnd har till uppgift att, i den
utsträckning inte någon annan myndighet skall sköta uppgiften,

1. följa utvecklingen inom länsstyrelsernas verksamhetsområde och vidta
de åtgärder som behövs,

2. bistå länsstyrelserna i frågor om organisation, rationalisering,
administrativ utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten,

3. verka för samordning mellan länsstyrelserna samt mellan dessa och
andra myndigheter,

4. planlägga och anordna utbildning och konferenser för länsstyrelsernas
personal,

5. på uppdrag av regeringen utföra och medverka i utredningar samt
medverka i genomförandet av förändringar,

6. ge länsstyrelserna råd i frågor som rör allmänna bestämmelser för
arbetet, bland annat genom att utarbeta en normalarbetsordning för dem,

7. utarbeta formulär till blanketter för länsstyrelserna.

2 § Nämnden får efter samråd med riksarkivet meddela föreskrifter om
länsstyrelsernas diarieföring m. m.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med
undantag av 2 och 19–21 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

4 § Nämndens överdirektör är chef för nämnden.

/r3/ Styrelsen

5 § Nämndens styrelse består av högst nio personer, överdirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, överdirektören och minst två
andra ledamöter är närvarande. Förordning (1989:1105).

/r3/ Organisation

6 § Inom nämnden finns ett kansli och en redovisningscentral som är
gemensam för länsstyrelserna och civilbefälhavarna.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta om

1. viktigare frågor inom nämndens verksamhetsområde vad avser
förhållandet till länsstyrelserna,

2. viktigare frågor om nämndens verksamhetsinriktning i övrigt,

3. sådana personalfrågor som anges i 19 § verksförordningen.

/r3/ Ärendenas handläggning

8 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

9 § Överdirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av överdirektören, får de avgöras
av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

10 § Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Nämnden får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till
ansökan.

11 § Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

12 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för
en bestämd tid.