/r1/ Förordning (1988:1153) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1989;

SFS nr
1988:1153
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1829
Upphävd
1992-02-01

1 § Denna förordning gäller sådana föreskrifter om avgifter för år 1989
som myndigheter under regeringen beslutar och som avses i förordningen
(1975:586) om register över statliga avgifter.

Förordningen gäller dock inte sådana föreskrifter som beslutas av
myndigheter som hör till försvarsdepartementet.

2 § När en myndighet beslutar föreskrifter om avgifter, får
kostnadsökningen beräknas till högst 5,6 procent vid oförändrad volym.
Om synnerliga skäl föreligger får kostnadsökningar beräknas till ett
högre procenttal.

3 § Vid samråd med riksrevisionsverket enligt förordningen (1975:586) om
register över statliga avgifter skall myndigheterna redovisa hur de
föreslagna avgiftsförändringarna hänför sig till förändringar i olika
kostnadsslag.

4 § Riksrevisionsverket skall till regeringen redovisa hur myndigheterna
tillämpat denna förordning.

5 § Riksrevionsverket får meddela föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.