Förordning (1988:1179) med instruktion för transportrådet

SFS nr
1988:1179
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1728
Upphävd
1992-01-01

Uppgifter

1 § Transportrådet är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör

1. trafikplanering,

2. handikappanpassning av kollektiva färdmedel,

3. riksfärdtjänsten,

4. yrkestrafik och internationell vägtrafik. Förordning (1991:1227).

2 § Transportrådet skall särskilt

1. bistå vid länsstyrelsernas trafikplanering,

2. sköta kansligöromålen åt buss- och taxivärderingsnämnden samt åt
kollektivtrafiknämnden. Förordning (1991:1227).

2 § Transportrådet skall särskilt

1. ställa samman översikter, prognoser och annat material inom
transportområdet samt bistå vid länsstyrelsernas trafikplanering,

2. medverka i den samordnade investeringsplaneringen inom
transportsektorn främst genom att tillhandahålla gemensamt planerings-
och prognosunderlag samt att samordna och utvärdera
investeringsplanerna,

3. planera, samordna och utvärdera energibesparande åtgärder inom
transportområdet och informera om sådana åtgärder,

4. planera och samordna ransoneringar och andra regleringar som gäller
förbrukning av drivmedel,

5. fastställa taxor och turplaner för viss linjesjöfart på Gotland,

6. sköta kansligöromålen åt buss- och taxivärderingsnämnden samt åt
kollektivtrafiknämnden.

3 § har upphävts genom förordning (1991:1227).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på transportrådet.

Transportrådets ledning

5 § Transportrådets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Transportrådets styrelse består av högst åtta personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Under generaldirektören finns en chefstjänsteman.

Inom transportrådet finns en enhet för personal, ekonomi och
administration samt de andra enheter som transportrådet bestämmer.

8 § Vid transportrådet finns en rådgivande delegation för
handikappfrågor och en nämnd för yrkestrafikfrågor. Förordning
(1991:1227).

Rådgivande delegationen för handikappfrågor och nämnden för
yrkestrafikfrågor

9 § Rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att
bistå transportrådet i sådana frågor som anges i 1 § 2 och 3 och som är
av större vikt.

Nämnden för yrkestrafikfrågor har till uppgift att följa utvecklingen på
yrkestrafikområdet och ge förslag till åtgärder. Förordning (1991:1227).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1227).

11 § Rådgivande delegationen för handikappfrågor består av
transportrådets generaldirektör, ordförande, samt företrädare för
statens handikappråd, handikappinstitutet, statens järnvägar, Svenska
kommunförbundet, Svenska Lokaltrafikföreninen, De handikappades
riksförbund, Handikappförbundens centralkommitté och Synskadades
riksförbund. Förordning (1990:703).

12 § Nämnden för yrkestrafikfrågor består av transportrådets
generaldirektör, ordförande, samt företrädare för rikspolisstyrelsen,
riksskatteverket, länsstyrelserna, Svenska Busstrafikförbundet, Svenska
Lokaltrafikföreningen, Svenska Taxiförbundet, Svenska
Transportarbetareförbundet och Svenska åkeriförbundet.

13 § I den rådgivande delegationen för handikappfrågor och i nämnden för
yrkestrafikfrågor får företrädare för andra myndigheter och
organisationer ingå i särskilda fall, om delegationen eller nämnden
bestämmer det. Förordning (1991:1227).

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
transportrådet.

Personalansvarsnämnden

15 § Transportrådets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av chefstjänstemannen,
chefen för enheten för personal, ekonomi och administration samt en
jurist som generaldirektören utser.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter,
däribland juristen, är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

16 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta
gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller
annars är av särskild vikt.

Tjänstetillsättningar m.m.

17 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsten som chefstjänsteman tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av transportrådet.

18 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

19 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

20 § Andra ledamöter i den rådgivande delegationen för handikappfrågor
och nämnden för yrkestrafikfrågor än ordföranden och de ledamöter som
utses för särskilda fall förordnas av transportrådet för en bestämd tid.
Förordning (1991:1227).

Bisysslor

21 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av transportrådet även i
fråga om chefstjänstemannen.