Förordning (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

SFS nr
1988:1183
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1195
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:261

Uppgifter

1 § I myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet ingår museerna Livrustkammaren och
Skoklosters slott. Myndigheten har till uppgift att belysa
kulturhistoria med anknytning till dessa två museer.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.
Förordning (2006:261).

2 § Myndigheten skall särskilt

1. vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta de samlingar som har
anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt
driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet.

3 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får myndigheten i
lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten
med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 14, 17, 19-21 och
30 §§. Förordning (2004:1028).

Myndighetens ledning

5 § Överintendenten är chef för myndigheten. Förordning (1996:1313).

Styrelsen

6 § Myndighetens styrelse består av högst sju ledamöter, överintendenten
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.
Förordning (1996:1313).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

7 § Vid myndigheten utgör vart och ett av museerna en enhet.
Livrustkammaren leds av överintendenten. Skoklosters slott leds
av en museichef.

Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.
Förordning (2006:261).

8 § Livrustkammaren skall belysa kulturhistoria med anknytning till
sina samlingar.

Livrustkammarens samlingar omfattar föremål från den forna arsenalen, de
kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt
jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

9 § Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband
med slottsbyggnaden, dess användning och samlingar.

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis
konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt
boksamlingar.

10 § Har upphävts genom förordning (2006:261).

11 § Har upphävts genom förordning (1996:456).

12 § Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande organ som
styrelsen bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

13 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. sådana frågor som anges i 19 § andra stycket
verksförordningen,

2. frågor av principiellt intresse som hänskjuts till styrelsen
av överintendenten. Förordning (2006:261).

Överintendenten och vissa andra befattningshavares ansvar

14 § Överintendenten skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
överintendenten, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
Förordning (1996:1313).

Ärendenas handläggning

15 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

16 § När en museichef inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder,
sköts hans eller hennes uppgifter av den tjänsteman som
överintendenten bestämmer. Förordning (1996:1313).

17 § Har upphävts genom förordning (1996:1313).

18 § Har upphävts genom förordning (2004:1028).

19 § Har upphävts genom förordning (1996:1313).

20 § Har upphävts genom förordning (1996:456).

21 § Har upphävts genom förordning (2001:1037).

Övriga bestämmelser

22 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får
myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får
myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Övergångsbestämmelser

1988:1183

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen
(1980:394) med instruktion för livrustkammaren, Skoklosters slott och
Hallwylska museet skall upphöra att gälla.

2. För den som innehar tjänst som museidirektör eller museichef vid
denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde
vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.