Förordning (1988:1184) med instruktion för Statens musiksamlingar

SFS nr
1988:1184
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:561
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:457

Inledande bestämmelse

1 § Statens musiksamlingar består av institutionerna Statens
musikbibliotek och Musikmuseet. Förordning (1996:457).

Uppgifter

2 § Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område.
Myndigheten har till uppgift att främja musiken, musikintresset och
musikvetenskapen.

3 § Statens musiksamlingar skall därvid särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika
de samlingar och det dokumentationsmaterial som har anförtrotts
myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna och dokumentationsmaterialet
tillgängligt för allmänheten,

3. på begäran lämna myndigheter och enskilda de upplysningar och råd som
myndigheten har möjlighet att lämna.

4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 3 § 2 och 3 får
myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten. Avgift får
dock inte läggas på sådana upplysningar och råd som skall lämnas enligt
förvaltningslagen (1986:223).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med
undantag av 2 och 3 §§, 4 § andra stycket samt 17, 19-23, 25, 30 och
32 §§. Förordning (1996:457).

Myndighetens ledning

6 § Styrelsens ordförande har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-10 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

Institutionerna har var sin chef. Dessa chefer har var och en för
sin institution under styrelsens ordförande det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 8 § verksförordningen.
Förordning (1996:457).

Styrelsen

7 § Myndighetens styrelse består av högst åtta ledamöter. En
ledamot är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (1996:457).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

8 § Vid myndigheten finns ett kansli. Förordning (1993:381).

9 § Statens musikbibliotek skall fullgöra de uppgifter inom
myndigheten som särskilt rör musikalier, musiklitteratur och annat
som hör till biblioteksverksamheten. I den mån inte annat följer av
vad som i 10 § anges om Musikmuseets verksamhet skall biblioteket
också fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör dokumentation av
och information om svensk musik och svenskt musikliv. I dessa
uppgifter ingår att inventera och katalogisera material om svensk
musikhistoria, se till att svåråtkomligt och unikt material bevaras,
ge ut publikationer och bedriva forskning. Biblioteket skall vidare
ställa samlingarna till förfogande för forskning och undervisning på
musikens område. Biblioteket skall betjäna enskilda och
sammanslutningar i deras studium och utövande av musik. Biblioteket
skall i första hand främja den svenska tonkonsten.
Förordning (1996:457).

10 § Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som
särskilt rör musikinstrument, musikalisk uppförandepraxis och folklig
musikkultur. Museet skall bedriva sin verksamhet genom utställningar,
konserter och musikpedagogiska program, forskning, arkivvård och
dokumentation samt utgivande av publikationer.

11 § har upphävts genom förordning (1993:381).

12 § Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande organ som
styrelsen bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

13 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. sådana frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen,
och

2. sådana frågor av principiellt intresse som berör mer än en
institution och som hänskjuts till styrelsen av ordföranden.
Förordning (1996:457).

Vissa befattningshavares ansvar

14 § Ordföranden skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen. Om ett beslut i sådana ärenden inte kan skjutas upp till
dess ärendet hunnit föredras får beslut fattas utan föredragning. Ett
ärende som rör enbart en av institutionerna avgörs dock av chefen för
denna.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av ordföranden eller av chefen
för en institution får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur
detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
Förordning (1996:457).

Ärendenas handläggning

15 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

Anställning m.m.

16 § Chefen för en institution anställs genom beslut av regeringen
efter anmälan av styrelsens ordförande.

Andra anställningar beslutas av myndigheten. Förordning (1996:457).

17 § har upphävts genom förordning (1996:457).

Bisysslor

18 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen
(1994:373) lämnas av styrelsen även i fråga om chefen för en
institution. Förordning (1996:457).

Övriga bestämmelser

19 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 2 och 3 §§
får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar
och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande
kostnaderna för verksamheten.

Övergångsbestämmelser

1988:1184

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen
(1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar skall upphöra att
gälla.

2. För den som innehar tjänst som chef för en institution vid denna
förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid
ikraftträdandet fortsätta att gälla.