Förordning (1988:1185) med instruktion för Folkens museum — etnografiska

SFS nr
1988:1185
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1714
Upphävd
1999-01-01

Uppgifter

1 § Folkens museum — etnografiska har till uppgift att främja intresset
för, kunskapen om samt forskningen rörande främmande kulturer, framför
allt utomeuropeiska.

2 § Museet skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika
de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna
tillgängliga för allmänheten,

2. driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,

3. driva och stödja forskning i de ämnen som tillhör museets
verksamhetsområde.

3 § Museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som
rör främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska, och som inte faller
inom ansvarsområdet för historiska museet eller stiftelsen Nordiska
museet. Museet skall inom detta område

verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer
på central och regional nivå,

verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess
omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på
regional nivå.

4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 1 och 2 får museet
i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på museet med
undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 19-21 och 30 §§.
Förordning (1996:458).

Myndighetens ledning

6 § Museidirektören är chef för museet.

Styrelsen

7 § Museets styrelse består av högst sju ledamöter, museidirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (1996:458).

Organisation

8 § Inom museet får finnas de rådgivande organ som styrelsen bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § andra stycket
verksförordningen. Förordning (1996:458).

Ärendenas handläggning

10 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

11 § Museidirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
museidirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Anställning m.m.

12 § Museidirektören anställs genom beslut av regeringen efter
anmälan av styrelsens ordförande. Förordning (1996:458).

13 § har upphävts genom förordning (1996:458).
Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen
(1994:373) lämnas av styrelsen även i fråga om museidirektören.
Förordning (1996:458).

Övriga bestämmelser

15 § Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ får museet
åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt
myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut
ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Övergångsbestämmelser

1988:1185

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen
(1966:265) med instruktion för etnografiska museet skall upphöra att
gälla.

2. För den som innehar tjänsten som museidirektör vid denna förordnings
ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid
ikraftträdandet fortsätta att gälla.