Förordning (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet

SFS nr
1988:1186
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1194
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1038

Uppgifter

1 § Arkitekturmuseet har till uppgift att belysa byggnadskonsten,
samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet skall därvid
särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och
samhällsplaneringen.

2 § Museet skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika
de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna
tillgängliga för allmänheten,

2. driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk och debatterande
verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala
museer.

3 § Samlingsområdet för museet omfattar de föremål som har samband med
museets uppgifter enligt 1 §.

4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § får museet i
lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på museet med
undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 19-21 och 30 §§.
Förordning (1996:459).

Myndighetens ledning

6 § Museichefen är chef för museet.

Styrelsen

7 § Arkitekturmuseets styrelse består av högst sju ledamöter. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (1996:459).

Organisation

8 § Inom museet får finnas de rådgivande organ som styrelsen
bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta i sådan frågor som anges i 19 § andra stycket
verksförordningen. Förordning (1996:459).

Ärendenas handläggning

10 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

11 § Museichefen skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
chefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske
anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Anställning m.m.

12 § Museichefen anställs genom beslut av regeringen efter anmälan
av styrelsens ordförande. Förordning (1996:459).

13 § Har upphävts genom förordning (1996:459).

14 § Har upphävts genom förordning (2001:1038).

Övriga bestämmelser

15 § Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ får museet
åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt
myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut
ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Övergångsbestämmelser

1988:1186

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen
(1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet skall upphöra att gälla.

2. För den som innehar tjänsten som museichef vid denna förordnings
ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid
ikraftträdandet fortsätta att gälla.