Förordning (1988:1187) med instruktion för riksarkivet och landsarkiven

SFS nr
1988:1187
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:731
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Riksarkivet och landsarkiven är statliga arkivmyndigheter med det
särskilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården
i landet som framgår av denna instruktion.

Riksarkivet och landsarkiven är också arkivdepåer.

Riksarkivet

Uppgifter

2 § Riksarkivet har det högsta inseendet över den offentliga
arkivverksamheten och handlägger arkivärenden som inte ankommer på annan
myndighet.

Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven.

3 § Riksarkivet skall särskilt

1. verka för en rationell organisation och utveckling av
arkivverksamheten med hänsyn både till rätten att ta del av allmänna
handlingar och till forskningens behov,

2. verka för god vård av arkivhandlingar,

3. främja en ändamålsenlig gallring av arkiv,

4. främja forskning genom att bl.a. hålla arkiven och samlingarna
tillgängliga,

5. ha hand om statens heraldiska verksamhet,

6. ge kommunala myndigheter och enskilda råd i arkivfrågor.

4 § Riksarkivet skall ta emot arkivhandlingar från riksdagen och dess
verk, regeringskansliet, kyrkomötet samt, enligt bestämmelserna i
allmänna arkivstadgan (1961:590), från statliga myndigheter.

Riksarkivet får som deposition eller gåva ta emot arkivhandlingar från
enskilda. Förordning (1989:416).

5 § Riksarkivet skall ha hand om de arkiv och samlingar som förvaras i
dess lokaler. Härvid skall riksarkivet i tillämpliga delar iaktta vad
som föreskrivs i allmänna arkivstadgan (1961:590) och i föreskrifter om
gallring. Riksarkivet skall verka för att dessa arkiv och samlingar
skall bli fullständiga.

6 § Riksarkivet skall årligen inspektera landsarkiven.

Riksarkivet får inspektera krigsarkivet, Stockholms stadsarkiv och
stadsarkivet i Malmö.

7 § Riksarkivet skall utge Svenskt diplomatarium och andra publikationer
av betydelse för forskning och arkivvård.

8 § Riksarkivet skall se till att vapen eller heraldiska emblem som
syftar på staten eller statsmyndigheterna utförs i enlighet med
heraldiska normer. Riksarkivet skall också verka för att bestämmelser om
Sveriges flagga iakttas.

På uppdrag av kommunerna får riksarkivet upprätta förslag till kommunala
vapen och verkställa heraldiska utredningar om sådana vapen. Riksarkivet
får också göra utredningar och vidta andra åtgärder på det heraldiska
området.

Riksarkivet skall höra den heraldiska nämnden i ärenden om antagande av
kommunala vapen och i ärenden som avses i 3 § fjärde stycket lagen
(1982:268) om Sveriges riksvapen samt i andra heraldiska frågor av
principiell betydelse eller av särskild vikt. Förordning (1989:416).

9 § Riksarkivet handlägger gemensamt med kammarkollegiet vissa frågor om
kammararkivet enligt förordningen (1988:913) med instruktion för
kammarkollegiet.

Verksförordningens tillämpning

10 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på riksarkivet med
undantag av 2, 20 och 21 §§. Förordning (1989:416).

Myndighetens ledning

11 § Riksarkivarien är chef för riksarkivet.

Styrelsen

12 § Riksarkivets styrelse består av högst tio personer, riksarkivarien
medräknad. En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, riksarkivarien och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

13 § har upphävts genom förordning (1989:416).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

14 § Inom riksarkivet finns två arkivavdelningar och en administrativ
byrå.

Var och en av arkivavdelningarna leds av ett arkivråd och administrativa
byrån av en byråchef.

Inom en av arkivavdelningarna finns en särskild byrå för svensk
arkivinformation som främst skall framställa kopior av arkivmaterial
samt registrera och distribuera arkivinformation. Förordning (1989:416).

15 § Hos riksarkivet finns vidare

1. en rådgivande nämnd för svensk arkivinformation,

2. en nämnd för heraldisk verksamhet (heraldiska nämnden),

3. en nämnd för enskilda arkiv,

4. en nämnd för svenskt diplomatarium.

16 § Nämnden för svensk arkivinformation skall ge riksarkivet råd och
upplysningar i frågor om arkivinformation. Nämnden består av
riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och högst tio andra
ledamöter, som utses av styrelsen. Nämnden utser inom sig vice
ordförande.

17 § Heraldiska nämnden skall ge riksarkivet råd och upplysningar i
heraldiska frågor och i frågor som rör Sveriges flagga. Nämnden skall
också avge yttranden i de heraldiska ärenden och de ärenden som rör
Sveriges flagga som riksarkivet bestämmer.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och tre
ledamöter som utses särskilt, en av riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer och två av regeringen. För var och en av de särskilda
ledamöterna finns en suppleant som utses på samma sätt. Nämnden utser
inom sig vice ordförande. Förordning (1989:416).

18 § Nämnden för enskilda arkiv avgör ärenden om vissa statsbidrag till
enskilda arkiv enligt regeringens närmare bestämmande. Nämnden är
rådgivande organ i frågor som rör enskilda arkiv.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och sex
andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Nämnden utser inom sig
vice ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1989:416).

19 § Nämnden för svenskt diplomatarium skall ge riksarkivet råd och
upplysningar i frågor om svenskt diplomatarium.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och högst
fyra andra ledamöter, som utses av styrelsen.

Personalföreträdare

19 a § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
riksarkivet. Förordning (1989:416).

Personalansvarsnämnden

19 b § Personalansvarsnämnden vid riksarkivet prövar frågor som avses i
19 § verksförordningen (1987:1100) för riksarkivet och landsarkiven.

Personalansvarsnämnden består – förutom av riksarkivarien och
personalföreträdarna – av arkivråden och chefen för administrativa
byrån. När nämnden behandlar ett ärende som gäller ett landsarkiv ingår
också chefen för det landsarkivet i nämnden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1989:416).

Ärendenas handläggning

20 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen eller nämnderna,
skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

21 § Riksarkivarien skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen, personalansvarsnämnden eller nämnden för enskilda arkiv. Om
sådana ärenden inte behöver prövas av riksarkivarien, får de avgöras av
någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut. Förordning (1989:416).

22 § Nämnden för enskilda arkiv får i särskilda beslut lämna över till
ordföranden eller någon annan tjänsteman att avgöra ärenden som är av
det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

23 § Riksarkivet beslutar arbetsordning för landsarkiven efter förslag
från landsarkiven.

Landsarkiven

Uppgifter

24 § Landsarkiven är under riksarkivet arkivmyndigheter och arkivdepåer.

25 § Varje landsarkiv skall särskilt

1. följa arkivverksamhetens utveckling inom sitt område och vidta eller
hos riksarkivet föreslå de åtgärder som behövs,

2. verka för god vård av arkivhandlingar,

3. främja en ändamålsenlig gallring av arkiv,

4. ta emot arkivhandlingar från statliga myndigheter,

5. främja forskning genom att bl. a. hålla arkiven och samlingarna
tillgängliga,

6. ge kommunala myndigheter och enskilda råd i arkivfrågor.

26 § Landsarkiven får som deposition eller gåva ta emot arkivhandlingar
från kommunala myndigheter eller enskilda.

27 § Landsarkiven skall ha hand om de arkiv och samlingar som förvaras i
deras lokaler. Härvid skall landsarkivet i tillämpliga delar iaktta vad
som föreskrivs i allmänna arkivstadgan (1961:590) och i föreskrifter om
gallring.

Verksförordningens tillämpning

28 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på landsarkiv:

4–6 §§, 7 § 1–3 och 9 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

17 § om inhämtande av uppgifter,

23–28 §§ om ärendenas handläggning,

29 § om myndighetens beslut.

Landsarkivens ledning

29 § Varje landsarkiv har en landsarkivarie som chef.

Organisation

30 § Landsarkiv finns i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg,
Härnösand och Östersund.

Landsarkivets uppgifter fullgörs i Stockholm av Stockholms stadsarkiv
och i Malmö av stadsarkivet där.

Om flera landsarkiv kan komma ifråga för en myndighet och
arkivtillhörigheten inte är bestämd i särskild ordning beslutar
riksarkivet vilket landsarkiv som skall vara arkivmyndighet.

31 § Landsarkiven har, med den begränsning som följer av riksarkivets
uppgifter och av 30 § andra stycket, följande verksamhetsområden,
nämligen

landsarkivet i Uppsala: Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län,

landsarkivet i Vadstena: Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs och Kalmar län,

landsarkivet i Visby: Gotlands län,

landsarkivet i Lund: Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och
Hallands län,

landsarkivet i Göteborg: Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs,
Skaraborgs och Värmlands län,

landsarkivet i Härnösand: Gävleborgs, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län,

landsarkivet i Östersund: Jämtlands län.

Interna föreskrifter

32 § Landsarkivet meddelar de närmare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av arbetsordningen.

Gemensamma bestämmelser

Tjänstetillsättningar m.m.

33 § Riksarkivarien förordnas av regeringen för en bestämd tid. Tjänster
som arkivråd och byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av
riksarkivarien.

Tjänst som landsarkivarie tillsätts av regeringen efter förslag av
riksarkivet.

Andra tjänster tillsätts av riksarkivet.

34 § Förordnande att vara riksarkivariens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid efter anmälan av riksarkivarien.

35 § Andra styrelseledamöter än riksarkivarien utses av regeringen för
en bestämd tid.

Regeringen utser ordföranden i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande.

De ledamöter av nämnder som utses särskilt förordnas för en bestämd tid.
Förordning (1989:416).

Bisysslor

36 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av riksarkivet i fråga om
arkivråden, byråchefen och landsarkivarierna och av respektive
landsarkiv i fråga om annan tjänsteman hos landsarkiv än landsarkivarie.

Avgiftsbeläggning m.m.

37 § Riksarkivet skall ta betalt för de uppdrag som utförs inom det
heraldiska området.

38 § Vid fullgörande av de uppgifter som anges i 3 § 3, 4 och 6 samt
25 § 3, 5 och 6 får riksarkivet och landsarkiven i lämplig omfattning
avgiftsbelägga verksamheten. Avgift får dock inte läggas på sådana råd
som lämnas enligt förvaltningslagen (1986:223).

Riksarkivet får också ta betalt för de publikationer som skall utges
enligt 7 §.

39 § Riksarkivet får ta betalt för material och tjänster som
tillhandahålls av enheten för svensk arkivinformation.

Riksarkivet och landsarkiven får vidare i lämplig omfattning ta betalt
för sådana svar på skriftliga forskarförfrågningar som förutsätter att
arkivet har utfört efterforskningar i arkivmaterialet åt den frågande.

40 § Utöver de uppgifter som myndigheterna har enligt 2–9, 14, 17 och
24–27 §§ får myndigheterna åta sig att utföra utredningar och andra
uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får
myndigheterna ta ut ersättning motsvarande kostnaden för verksamheten.

41 § Sådana avgifter som avses i 37–40 §§ skall tas ut enligt de
grunder som riksarkivet fastställer efter samråd med
riksrevisionsverket.

Överklagande

42 § Landsarkivets beslut överklagas hos riksarkivet, om något annat
inte är föreskrivet.

43 § Beslut av nämnden för enskilda arkiv i ärenden om statsbidrag till
enskilda arkiv får inte överklagas. Förordning (1989:416).

Övergångsbestämmelser

1988:1187

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs

a) förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet,

b) förordningen (1965:743) med instruktion för landsarkiven,

c) förordningen (1982:382) om rätt för riksarkivet och landsarkiven att
avgiftsbelägga viss forskarservice.

3. För den som innehar tjänst som riksarkivarie vid denna förordnings
ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid
ikraftträdandet fortsätta att gälla.