Förordning (1988:1189) om bidrag till kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning;

SFS nr
1988:1189
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:379
Upphävd
1993-07-01

1 § I mån av tillgång på medel får statsbidrag enligt denna förordning
lämnas till sådana kostnader för särskild undersökning och övriga
åtgärder enligt 2 kap. 13 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m. vilka
enligt lagen skall betalas av företagaren.

2 § Bidrag får lämnas endast till sådan företagare som inte är statligt,
landstingskommunalt eller kommunalt organ.

3 § Bidrag får lämnas om arbetsföretaget

1. föranleds av en myndighets beslut eller någon annan tvingande
omständighet eller

2. är av begränsad omfattning och det med hänsyn till omständigheterna
framstår som skäligt att företagaren avlastas kostnaderna för de
arkeologiska åtgärderna.

Som arbetsföretag av begränsad omfattning får anses bl. a. sådana som
innebär mindre förändringar i nyttjandet av en byggnad, en anläggning
eller ett markområde.

4 § Bidrag får lämnas med hela eller en del av det belopp som
kostnaderna uppgår till.

5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

6 § Ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till
länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall med eget yttrande sända handlingarna
till riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag sökanden fick del av länsstyrelsens beslut om
kostnadsansvar enligt 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

7 § Bidrag betalas ut av riksantikvarieämbetet och statens historiska
museer. Utbetalning får inte ske innan kostnaderna slutligt har
bestämts.

8 § Beslut av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer enligt
denna förordning får inte överklagas.

9 § Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

1993:379

Bestämmelsen i 6 § andra stycket förordningen (1988:1189) om
bidrag till kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning
skall tillämpas i fråga om bidragsärenden som avser kostnader för
undersökning m. m. av fast fornlämning enligt 2 kap. 13 § lagen
(1988:950) om kulturminnen m. m. om det beslut som medför
ansvar för kostnader enligt 2 kap. 14 § samma lag har fattats före
den 1 juli 1993.