Tillkännagivande (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader

SFS nr
1988:119
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:724
Upphävd
2000-09-12

Följande överenskommelser mellan Sverige och främmande stat innehåller
sådana föreskrifter om verkställighet av utländska beslut som avses i 1
§ lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om
rättegångskostnader.

1) Haagkonventionen den 17 juli 1905 angående vissa till civilprocessen
hörande ämnen.

2) Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen
hörande ämnen.

3) Den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955.

4) Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.

Konventionerna enligt 1)-4) avser mål och ärenden som inte rör ansvar
för brott.

Konventionen enligt 4) innehåller sådana föreskrifter som avses i 3 §
tredje stycket nämnda lag.

Konventionerna enligt 2) och 4) innehåller sådana föreskrifter som avses
i 5 § andra stycket nämnda lag.

Konventionen enligt 4) föreskriver att konventionsstaterna skall utse
ett förmedlande och mottagande organ som översänder ansökningar om
verkställighet enligt konventionen och tar emot sådana ansökningar.
Regeringen har utsett utrikesdepartementet till sådant förmedlande och
mottagande organ.