/r1/ Förordning (1988:1196) med instruktion för studiemedelsnämnderna;

SFS nr
1988:1196
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS1992:813
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Verksamhetsområden

1 § I landet finns sex studiemedelsnämnder. De har följande
verksamhetsområden, nämligen

*/k/ studiemedelsnämnden i Stockholm: */-k/ Stockholms och Gotlands län,

*/k/ studiemedelsnämnden i Uppsala: */-k/ Uppsala, Västmanlands,
Kopparbergs och Gävleborgs län,

*/k/ studiemedelsnämnden i Linköping: */-k/ Södermanlands,
Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Örebro län,

*/k/ studiemedelsnämnden i Lund: */-k/ Kronobergs, Blekinge,
Kristianstads och Malmöhus län,

*/k/ studiemedelsnämnden i Göteborg: */-k/ Hallands, Göteborgs och Bohus
samt Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län,

*/k/ studiemedelsnämnden i Umeå: */-k/ Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län.

/r3/ Uppgifter

2 § Studiemedelsnämnden skall inom sitt verksamhetsområde

1. pröva ärenden om studiehjälp och studiemedel samt särskilt
vuxenstudiestöd i form av resekostnadsersättning, allt enligt
studiestödslagen (1973:349),

2. följa de studiesociala förhållandena och verka för de åtgärder som är
påkallade,

3. lämna råd och upplysningar i studiesociala frågor.

Nämnden skall i studiesociala frågor samarbeta med läroanstalternas
utbildningsnämnder.

Centrala studiestödsnämnden har tillsyn över studiemedelsnämndernas
handläggning av studiesociala frågor.

/r3/ Sammansättning

3 § Studiemedelsnämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna
är ordförande och en är vice ordförande.

/r3/ Organisation m. m.

4 § Studiemedelsnämnden har ett kansli som leds av en kanslichef.

Studiemedelsnämnder och vuxenutbildningsnämnder kan ha ett gemensamt
kansli och en gemensam kanslichef. Ett gemensamt kansli kan ha personal
på flera orter. Förordning (1991:1196).

5 § Vid studiemedelsnämnden får finnas samrådsgrupper för den
studieresultatprövning som skall ske i studiestödsärenden. I grupperna
skall ingå representanter för dels läroanstalter och utbildningslinjer
inom nämndens verksamhetsområde, dels studerande vid sådana anstalter
och linjer. För dessa representanter får ersättare utses.

/r3/ Interna föreskrifter

6 § Studiemedelsnämnden beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen
för den normalarbetsordning som centrala studiestödsnämnden fastställer.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på studiemedelsnämnden:

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

8 § Studiemedelsnämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 4–6 §§, 7 § 1 och 2 verksförordningen (1987:1100). Nämnden
har vidare, med den begränsning som följer av 14 §, det ansvar och de
uppgifter som anges i 9 § verksförordningen.

/r3/ Ärendenas handläggning

9 § Studiemedelsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

10 § Om ett ärende är så brådskande att studiemedelsnämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

11 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får överlämnas till
ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden, som är av det slaget, att de inte behöver prövas av nämnden.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 §
inte behöver föredras.

Kanslichefen får närvara när ärende föredras av någon annan.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 § Tjänster tillsätts av centrala studiestödsnämnden. Vid tillsättning
av tjänst som kanslichef skall studiemedelsnämndens ordförande ges
tillfälle att yttra sig. Centrala studiestödsnämnden får överlämna till
studiemedelsnämnden att besluta i ärenden om tjänstetillsättning.

/r3/ Överklagande

15 § Studiemedelsnämndens beslut får överklagas hos centrala
studiestödsnämnden, om inte något annat är föreskrivet.