/r1/ Förordning (1988:1197) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna;

SFS nr
1988:1197
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS1992:813
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Vuxenutbildningsnämnden skall inom sitt verksamhetsområde

1. pröva ärenden om korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt
vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag och studielån samt
utbildningsarvode, allt enligt studiestödslagen (1973:349),

2. pröva ärenden enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa,

3. pröva ärenden enligt förordningen (1980:483) om statsbidrag till
uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m. m. och förordningen
(1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar,

4. följa de studiesociala förhållandena och verka för de åtgärder som är
påkallade,

5. lämna råd och upplysningar i studiesociala frågor.

Centrala studiestödsnämnden har tillsyn över vuxenutbildningsnämndernas
handläggning av studiesociala frågor. Förordning (1990:765).

/r3/ Sammansättning m. m.

2 § I 1 kap. 6 a § studiestödslagen (1973:349) finns en föreskrift om
att det i varje län skall finnas en vuxenutbildningsnämnd samt
grundläggande föreskrifter om hur nämnderna skall vara sammansatta och
hur ledamöterna skall utses.

I Malmöhus län väljer landstinget tre ledamöter och kommunfullmäktige i
Malmö kommun en ledamot. I Göteborgs och Bohus län väljer landstinget
två och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun två ledamöter.

3 § De ledamöter i en vuxenutbildningsnämnd som väljs av landsting eller
kommunfullmäktige bör företräda utbildningsväsendet i länet.

Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter skall vara
proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget
eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om
antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet
avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till
närmast högre hela tal.

Om förfarandet vid proportionellt val finns bestämmelser i lagen
(1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting,
kommunfullmäktige m. m.

4 § En av ledamöterna i vuxenutbildningsnämnden är ordförande och en är
vice ordförande.

/r3/ Organisation

5 § Vuxenutbildningsnämnden har ett kansli som leds av en kanslichef.

Vuxenutbildningsnämnder och studiemedelsnämnder kan ha ett gemensamt
kansli och en gemensam kanslichef. Ett gemensamt kansli kan ha personal
på flera orter. Förordning (1991:1197).

/r3/ Interna föreskrifter

6 § Vuxenutbildningsnämnden beslutar om sin egen arbetsordning inom
ramen för den normalarbetsordning som centrala studiestödsnämnden
fastställer.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på vuxenutbildningsnämnden:

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

8 § Vuxenutbildningsnämnden har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 4–6 §§, 7 § 1 och 2 verksförordningen
(1987:1100). Nämnden har vidare, med den begränsning som följer av 14 §,
det ansvar och de uppgifter som anges i 9 § verksförordningen.

/r3/ Ärendenas handläggning

9 § Vuxenutbildningsnämnden är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

10 § Om ett ärende är så brådskande att vuxenutbildningsnämnden inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs
för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

11 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får överlämnas till
ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden, som är av det slaget, att de inte behöver prövas av nämnden.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 §
inte behöver föredras.

Kanslichefen får närvara när ärende föredras av någon annan.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Ledamöter utses för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

Om en ledamot som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses
en ny ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden.

14 § Tjänster tillsätts av centrala studiestödsnämnden. Vid tillsättning
av tjänst som kanslichef skall vuxenutbildningsnämndens ordförande ges
tillfälle att yttra sig. Centrala studiestödsnämnden får överlämna till
vuxenutbildningsnämnden att besluta i ärenden om tjänstetillsättning.

/r3/ Överklagande

15 § Vuxenutbildningsnämndens beslut får överklagas hos centrala
studiestödsnämnden, om inte något annat är föreskrivet.