Förordning (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

SFS nr
1988:1198
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:648
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1080

1 § Denna förordning gäller för Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga
forskningsrådet och Teknikvetenskapliga forskningsrådet.
Förordning (1993:858).

Uppgifter

2 § Forskningsråd har till uppgift att, vart och ett inom sitt
verksamhetsområde, främja och stödja vetenskapligt betydelsefull
forskning.

Forskningsråd skall inom sina verksamhetsområden främja jämställdhet
mellan kvinnor och män.

Forskningsråd skall verka för att information om forskning och
forskningsresultat sprids.

Forskningsråd skall samverka med andra myndigheter och organ inom
forskningens område. Förordning (1995:939).

3 § Forskningsråd skall särskilt

1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande
verksamhet,

2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har
begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet
har fördelat medel,

3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika
forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa
undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som
behövs för att tillgodose sådana behov,

4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels
undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse
dels besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga
forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,

5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete
och

6. främja publicering av vetenskapliga resultat.

Forskningsråds beslut om beviljande av medel får avse högst sex år.
Forskningsråd kan besluta att medel som de har beviljat inte längre
skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de
krav som bör ställas. Förordning (1993:858).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på forskningsråd:

14 och15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

29 § om myndighetens beslut.

Sammansättning

5 § Varje forskningsråd består av en ordförande och tio andra ledamöter.
För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare.

Forskningsråd utser vice ordförande inom sig.

Organisation

6 § Vid varje forskningsråd finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras
av rådet, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket.
Huvudsekreteraren svarar under rådet för planering och uppföljning av
verksamheten.

Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som
skall avgöras av rådet och som inte till följd av huvudsekreterarens
uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under rådet för den
ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

Forskningsråd får inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs.

6 a § Inom Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet finns
Kollegiet för samhällsforskning.

Närmare bestämmelser om kollegiet finns i förordningen (1995:1079)
om Kollegiet för samhällsforskning. Förordning (1995:1080).

Ärendenas handläggning

7 § Varje forskningsråd avgör sina ärenden vid sammanträde med rådet, om
inte annat följer av andra stycket.

Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till
tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden,
som inte behöver prövas av rådet.

8 § Forskningsråd är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med rådet, även om de
inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i
överläggningarna men inte i besluten.

9 § Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande
mellan ordföranden och så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden avgöra ärendet.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § andra
stycket inte behöver föredras.

11 § Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område,
uppdra åt tjänstemän vid rådet att begära in förklaringar, upplysningar
och yttranden i ärenden.

Tjänstetillsättning m.m.

12 § Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av
regeringen. Återstående ledamöter utses enligt föreskrifter i
förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd.
Ersättarna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de
ersätter.

Uppstår vakans för ledamot eller ersättare som utses enligt
förordningen om elektorsförsamling vid forskningsråd, utses för
återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller suppleant
av regeringen efter förslag av rådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år.
En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än
två mandatperioder i följd. Förordning (1995:939).

13 § Huvudsekreteraren förordnas av forskningsrådet för
sammanlagt högst sex år.

Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen. Övriga tjänster
vid rådets kansli tillsätts av rådet.

Andra tjänster tillsätts i enlighet med bestämmelserna i
förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd.
Förordning (1993:858).

Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av forskningsråd även
i fråga om tjänst som tillsätts av regeringen.

Särskilda föreskrifter

15 § Forskningsråd skall, efter samråd med forskningsrådsnämnden och
de myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, utfärda
föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel
och om villkor för disposition och redovisning av dessa samt om skyldighet
för mottagare att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet för
vilken medlen utgår.

16 § har upphävts genom förordning (1991:1753).

Överklagande

17 § Forskningsråds beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får
inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 30 § verksförordningen
(1987:1100).