Förordning (1988:1199) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

SFS nr
1988:1199
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:649
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1161

Uppgifter

1 § Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja och
samordna svensk polarforskning och utvecklingsverksamhet med anknytning
därtill.

2 § Sekretariatet skall särskilt

1. planera forskning och utvecklingsarbete med inriktning på
polarområdena,

2. organisera och genomföra expeditioner till polarområdena,

3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och
utvecklingsverksamhet avseende polarområdena,

4. främja en ökad förståelse och ett förbättrat skydd för miljön i
polarområdena genom forsknings- och utvecklingsprogram,

5. bistå med erforderlig expertis vid internationella förhandlingar och
internationellt samarbete.

3 § Sekretariatet skall i sitt arbete samverka med myndigheter, andra
organ och organisationer, vars verksamhet har anknytning till
polarforskning.

Sekretariatet bör vid behandling av forskningsfrågor inhämta råd från
Vetenskapsakademiens polarforskningskommitte’ samt samverka med
naturvetenskapliga forskningsrådet och andra organ som finansierar
forskning.

Sekretariatet bör i frågor med teknisk och industriell inriktning
samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet
inom arktisk teknik.

Styrelsen

4 § Sekretariatet leds av en styrelse. Den består av ordförande, vice
ordförande, sekretariatets föreståndare och fyra andra ledamöter.
Förordning (1993:1161).

Organisation

5 § Hos sekretariatet finns en föreståndare, som svarar för den löpande
verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på sekretariatet:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

29 § om myndighetens beslut.

7 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

8 § Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter, däribland
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande. Förordning (1993:1161).

9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden avgöra ärendet. Ett
sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till föreståndaren att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av styrelsen.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs av föreståndaren inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar

12 § Ordföranden, vice ordföranden och andra styrelseledamöter
än föreståndaren förordnas av regeringen för högst tre år.
Förordning (1993:1161).

13 § Föreståndaren förordnas av regeringen. Andra tjänster tillsätts av
sekretariatet.

Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen även i fråga om
föreståndaren.

Överklagande

15 § Sekretariatets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får
inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 30 § verksförordningen
(1987:1100).