Förordning (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik

SFS nr
1988:1200
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:645
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:986

Uppgifter

1 § Institutet har till uppgift att bedriva och främja forskning och
utvecklingsarbete samt mät- och registreringsverksamhet inom främst
ämnesområdet rymdfysik. Institutet skall vidare inom sitt
verksamhetsområde medverka vid forskarutbildning som anordnas vid
universiteten i Uppsala och Umeå.

Institutet är förlagt till Kiruna men har även verksamhet i Lycksele,
Umeå och Uppsala.

2 § har upphävts genom förordning (1992:733).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med
undantag av 2, 19 och 30 §§. Förordning (1992:733).

Myndighetens ledning

4 § Institutets föreståndare är chef för institutet.

Styrelsen

5 § Institutets styrelse består av åtta personer, föreståndaren
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § verksförordningen.

Tjänstetillsättning m. m.

7 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en
bestämd tid.

8 § Föreståndaren förordnas av regeringen för bestämd tid, efter förslag
av styrelsen.

En professor vid institutet är skyldig att vid sidan av sin tjänst åta
sig att vara föreståndare eller föreståndarens ställföreträdare.

9 § Vid institutet finns tjänster som professor som tillsätts av
regeringen efter förslag av styrelsen.

I tillsättningsärendet skall styrelsen inhämta förslag av berörd
tjänsteförslagsnämnd vid den fakultet som tjänstens innehavare
skall tillhöra.

Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 4 kap. 19 § och 6 kap.
1–12 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas.
Förordning (1993:861).

10 § Styrelsens förslag skall anslås på institutets anslagstavla.

Sökandena till tjänst som professor skall beredas tillfälle att
yttra sig över styrelsens förslag inom tre veckor från den dag
anslaget med förslaget sattes upp på institutets anslagstavla.
Styrelsen skall därefter överlämna sitt förslag och övriga hand-
lingar i tillsättningsärendet till regeringen.
Förordning (1993:861).

11 § I fråga om professorer som är anställda med fullmakt prövas
frågor som avses i 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning av
Statens ansvarsnämnd. Förordning (1994:986).

12 § Övriga tjänster tillsätts av institutet.

13 § För tjänst vid institutet skall motsvarande bestämmelser som för
tjänst vid högskola tillämpas.

Forskarutbildning

14 § Utan hinder av bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskole-
förordningen (1993:100) skall innehavaren av en tjänst som
professor tillhöra en fakultet vid Uppsala universitet eller
Universitetet i Umeå enligt vad regeringen särskilt beslutar.
Förordning (1993:861).

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen
(1994:373) lämnas av institutet även i fråga om föreståndaren.
Förordning (1994:986).

Överklagande

16 § har upphävts genom förordning (1994:986).

17 § Beslut av institutet i ärenden om ledighet och i ärenden som
enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklagas hos
Arbetsgivarverket. Verkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1994:986).

Övergångsbestämmelser

1992:733

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Beslut som har överklagats till Universitets- och högskoleämbetet och
som inte avgjorts den 1 juli 1992 skall prövas av Överklagandenämnden
för högskolan. Detsamma gäller överklaganden som enligt äldr e
bestämmelser skulle göras hos Universitets- och högskoleämbetet men där
tiden för överklagande inte har gått ut vid ikraftträdandet.

1993:861

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Om en tjänst kungjorts ledig till ansökan före den 1 juli 1993, skall
äldre bestämmelser om tillsättning av och behörighet till tjänsten
tillämpas i tillsättningsärendet.