Förordning (1988:1201) med instruktion för Forskningsrådsnämnden

SFS nr
1988:1201
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:650
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:940

Uppgifter

1 § Forskningsrådsnämnden har till uppgift att ta initiativ till och
stödja forskning främst inom områden som är angelägna från samhällets
synpunkt. Nämnden skall härvid beakta behovet av tvär- och
mångvetenskaplig forskning.

Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan
kvinnor och män.

Nämnden skall verka för att information om forskning och
forskningsresultat sprids.

Nämnden skall samverka med andra myndigheter och organ inom
forskningens område. Förordning (1995:940).

2 § Nämnden skall särskilt

1. främja samordning och samarbete mellan forskningsråden inom
Social-, Utbildnings-, Jordbruks- och Näringsdepartementens
verksamhetsområden,

2. främja samarbetet mellan forskningsråden, å ena sidan, och andra
myndigheter och organ, å andra sidan, i frågor som avser initiativ
till forskning, vetenskaplig bedömning av forskning eller
finansiering av forskning,

3. svara för att nämndens och forskningsrådens verksamhetsformer och
organisation fortlöpande ses över,

4. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande
verksamhet,

5. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning,

6. allsidigt och öppet granska och utvärdera den forskning till
vilken nämnden har fördelat medel,

7. svara för en allmän och övergripande information om forskning och
forskningsresultat,

8. främja jämställdhets-, kvinno- och genusforskning, samt

9. främja internationellt forskningssamarbete på sådana områden där
detta inte ankommer på annan myndighet. Förordning (1995:940).

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

Sammansättning

4 § Nämnden består av en ordförande och sjutton andra ledamöter.

Nämnden utser vice ordförande inom sig. Förordning (1990:767).

Organisation

5 § Vid nämnden finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras
av nämnden, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket.
Huvudsekreteraren svarar under nämnden för planering och uppföljning av
verksamheten.

Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som
skall avgöras av nämnden och som inte till följd av huvudsekreterarens
uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under nämnden för den
ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

Nämnden får inrätta beredande och rådgivande organ.

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden avgör sina ärenden vid sammanträde med nämnden, om inte
annat följer av andra stycket.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till
tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden,
som inte behöver prövas av nämnden.

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst nio av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande. Förordning (1991:1105).

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § andra
stycket inte behöver föredras.

10 § Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område,
uppdra åt tjänstemän vid nämnden att begära in förklaringar,
upplysningar och yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

11 § Ordföranden och tio andra ledamöter utses av regeringen. Av övriga
ledamöter utses en av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråde
t, en av medicinska forskningsrådet, en av naturvetenskapliga
forskningsrådet, en av socialvetenskapliga forskningsrådet, en av
teknikvetenskapliga forskningsrådet, en av skogs-och jordbrukets
forskningsråd samt en av närings- och teknikutvecklingsverket.

Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år. En ledamot får inte
utses för mer än två mandatperioder i följd. Förordning (1991:1105).

12 § Huvudsekreteraren förordnas av regeringen för en bestämd
tid.

Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av
nämndens ordförande. Andra tjänster tillsätts av nämnden.
Förordning (1993:1673).

Bisysslor

13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även ifråga om
huvudsekreteraren och kanslichefen.

Särskilda föreskrifter

14 § Vid anvisning av medel för forskning bör nämnden när så är
lämpligt sträva efter att stöd lämnas även från andra
forskningsstödjande organ.

Nämndens beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.
Förordning (1993:1673).

15 § Nämnden kan besluta att medel som nämnden har beviljat inte längre
skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav
som bör ställas.

16 § Nämnden skall utfärda föreskrifter om villkor för disposition och
redovisning av medel samt om skyldighet för mottagare att till nämnden
lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medel utgår.

17 § har upphävts genom förordning (1991:1752).

Överklagande

18 § Nämndens beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte
överklagas. I övrigt gäller om överklagande 30 § verksförordningen
(1987:1100).