/r1/ Förordning (1988:1202) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;

SFS nr
1988:1202
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS1990:772
Upphävd
1990-08-01

Till ledning för fastställande av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska centralbyrån
beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i november året före
det år som basbeloppet avser och prisläget i november 1987. Beräkningen
skall göras på grundval av konsumentprisindex.

Statistiska centralbyrån skall senast den 20 december året före det år
som basbeloppet avser till regeringen redovisa resultatet av
beräkningen.

Övergångsbestämmelser

1988:1202

1. Denna förordning träder i kraft den 9 december 1988.

2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av
basbeloppet för år 1989.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:1138) om beräkning av
basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.