Förordning (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket

SFS nr
1988:1204
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:739
Upphävd
1998-07-01

Uppgifter

1 § Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet för
socialförsäkringen och anslutande bidragssystem.

2 § Riksförsäkringsverket skall särskilt

1. svara för den centrala ledningen och för tillsynen av de allmänna
försäkringskassornas verksamhet,

2. verka för att socialförsäkrings- och bidragssystemet tillämpas
likformigt och rättvist samt att aktiva åtgärder vidtas för att minska
behovet av långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar,

3. meddela de föreskrifter enligt givna bemyndiganden och de
allmänna råd som fordras för tillämpning av lagstiftningen och för
säkerställande av en effektiv resursanvändning och administration ,

4. se till att allmänheten får en tillfredsställande service och
information om trygghetsanordningarna,

5. ansvara centralt för informations- och utbildningsverksamheten
på området,

6. vidta de åtgärder som behövs för förvaltningen av
Riksförsäkringsverkets fonder,

7. följa utvecklingen av de olika grenarna inom trygghetssystemet
och utvärdera trygghetsanordningarnas effekter för individ och
samhälle,

8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (1992:1668) om
den officiella statistiken. Förordning (1994:1259).

2 a § Inom sitt verksamhetsområde företräder Riksförsäkringsverket
staten vid domstol, om inte något annat är särskilt föreskrivet.
Verket får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra
verkets talan. Förordning (1996:616).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Riksförsäkringsverket med undantag av 2 och 17 §§.
Förordning (1996:616).

Myndighetens ledning

4 § Riksförsäkringsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.
Förordning (1996:616).

5 § Generaldirektören är ordförande i Riksförsäkringsverkets
styrelse. Förordning (1996:616).

Organisation

6 § har upphävts genom förordning (1996:616).

7 § Vid verket finns fyra rådgivande delegationer, nämligen
Socialförsäkringsdelegationen, Sjukvårdsdelegationen,
Tandvårdsdelegationen och Sjömanspensionsdelegationen.

Verkets fonder förvaltas av fondfullmäktige enligt reglementet
(1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder.

I övrigt bestämmer verket sin organisation. Förordning (1996:616).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
riksförsäkringsverket.

9 § har upphävts genom förordning (1996:616).

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. framställningar till regeringen i författningsfrågor som är av
större vikt eller principiell betydelse,

2. överlämnande till regeringen av utvärderingsrapporter och
liknande redovisningar, som avser att belysa utvecklingen och behovet
av åtgärder inom verkets ansvarsområde,

3. anställning hos allmän försäkringskassa som beslutas av verket.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som är av mindre vikt eller saknar principiell
betydelse. Förordning (1996:616).

11 § har upphävts genom förordning (1996:616).

12 § har upphävts genom förordning (1996:616).

13 § har upphävts genom förordning (1996:616).