Tillkännagivande (1988:121) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp

SFS nr
1988:121
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:725
Upphävd
2000-09-12

Den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska
överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp trädde för
Sveriges del i kraft den 28 februari 1977.

Föreskrifter om översändande av ansökningar om rättshjälp finns också i
Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp,
vilken träder i kraft den 1 maj 1988.

1977 års överenskommelse avser ansökningar om rättshjälp i form av fri
rättegång eller annat sådant bistånd i ärenden av civil, kommersiell
eller administrativ natur.

1980 års Haagkonvention avser ansökningar om rättshjälp, även
avgiftsbelagd sådan, i mål och ärenden av civil, kommersiell,
administrativ, socialrättslig eller skatterättslig natur.

Enligt båda överenskommelserna får den som vill ansöka om rättshjälp i
en konventionsstat lämna in ansökningen till ett förmedlande organ i den
stat där han eller hon har hemvist. Det förmedlande organet översänder
ansökningen till ett mottagande organ i den främmande staten.

Regeringen har utsett utrikesdepartementet till förmedlande och
mottagande organ enligt båda överenskommelserna.

Enligt 1980 års Haagkonvention skall ansökningar om rättshjälp som
översänds enligt konventionen göras enligt ett formulär som är fogat
till konventionen. Formuläret tillhandahålls av utrikesdepartementet.

1977 och 1980 års överenskommelser innebär ingen inskränkning i vad som
gäller i motsvarande hänseende enligt artikel 23 i 1954 års
Haagkonvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.