/r1/ Förordning (1988:1213) om inlåningsränta i ungdomsbosparandet;

SFS nr
1988:1213
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS1989:603
Upphävd
1989-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1989:312

På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet
enligt lagen (1988:846) om ungdomsbosparande skall den bank eller
sparkassa som för kontot betala lägst 9,75 % årlig ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det
insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som
sägs i första stycket, dock lägst 2 %. Förordning (1989:312).

Övergångsbestämmelser

1988:1213

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas från
och med den 1 december 1988.